Saaz Raag aur Taal Vol-1Saaz Raag aur Taal ( Instrumental Music of India)Volume I

Instruments :Flute, Surbahar,Jaltarang,Taar shehnai,Santoor,Harmonium,Sarangi,Vichtra Veena,Tabla Tarang,Dilruba,Sarod ,Sitar,Shahnai

Side Rhythm Instruments : Madal,Ghungroo,Kartal,Chimto.Damru.Bara Manjira,Hudki,Dimri,Duff.Matka,Dugi Tarang

Drums:Khol.Pakhawaj,Tabla,Dhol,Dholki,Dholak,Nagara.


VOLUME - ISAAZ RAAG AUR TAAL VOLUME 1
VOLUME I Side A VOLUME I Side B


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saaz Raag aur Taal Vol-2Saaz Raag aur Taal(Instrumental Music of India) Volume II

Instruments:Tanpoora,Tamboori,Sankh,Temple bell,Marathi Tuntun,Bengali Ektara,Assamese Ektara,Gogona,Chondke,Gottuvadyam,Flute,Poongi Nada Swaram,Saraswati Veena,Kasht Tarang,Violin,Algoza.Ravana Hatha,Rebab,Israj,Sundri,Sarangi,Swara Mandal,Kanch Tarang,Bela Bahar,Chang,Borindo

Side Rhythm Instruments :Manjeera,Duff.Gubu Gubu,Tasha,Luv Kash,Ghoogroo.Sambal.Assamese Dhol,Chanda,Wooden block,Baya,Khanjeeri.Ghatam,Kanjira,Tavil,Morsing 16

Drums : Tabla,Mrindagam,Dholki type ,Assam Dhol,Dhol with stick,Pakhawaj,Nagara,

VOLUME - IISAAZ RAAG AUR TAAL VOLUME 2
VOLUME II Side A VOLUME II Side B

HOME