JOKES IN PHONETIC ROMAN SCRIPT.Joke no. 1


Hiku Arbu Radio Club Me'n

Hika d^ee'nhu hikr^o Arbu Radio club me'n aayo ai'n hika kunda me'n achee ud~aas moo'nha saa'n vetho .

Hika Sindh~eea jee huna t~e nazar pe-ee ai'n puchhiyaaee'ns,' Hed^ee ud~aasee chho?'

Arba javaab d^ino,'Moo'nkhe hika t~amaam ajeeb beemaaree aahe . Ai'n moo'nkhe hiku khhaas blood group khape jeko rug^o Hindustaan me'n ee milee saghe th~o.'

Ai'n hina unhe blood group jo naalo d^inus.

Asaa'njo Sindh~ee tipu d~e-ee uth~iyo ai'n chayaaee'n ,' Dhan~ee Rahim kare .!Ihaa t~a mu'nhi'njee blood group aahe. Maa'n t~avhaa'nkhe khhoosheea saa'n pa'nhi'njo rat~u d~ee'nd~us,'

Arbu ahir^o t~a khhoosh th~iyo jo b^ie d^ee'nhu asaa'nje Sindh~eea khe hikr^ee Mercedez car and 5OO.OOO rupayaa d^inaaee'n.

- Unhe khaa'n poi hoo b^aee gad^jee ispat~aal viyaa .

Doctors b^inhee khe binaa ka'nhi'n t~akleef je blood transfusion t~e vaadh~aayoo'n d^inyoo'n.

Saala khaa'n poi hoo Arbu varee Hindustaan vaapas aayo ai'n asaa'nje Sindh~eea khe contact kayaaee'n.

Para hina d~afe Arba asaa'n je Sindh~eea khe kuchh kona d^ino.

Asaa'njo Sindh~ee bilkul mu'njhee viyo ai'n Araba khaa'n puchhiyaaee'n,'Mu'nhi'njaa bhaau! t~avhee'n moo'nsaa'n naraaz aahiyo chhaa? Hina d~afe t~a moo'nkhe kuchh bi nath~aa d^iyo??'

Arba muskiraayo ai'n chayaaee'n,'Maa'n t~a t~avhaa'n saa'n naaraaz th~ee nath~o saghaa'n. Para g^aalh khe samjho. Moo'n me'n haan~e t~avhaa'n jo rat~u aahe.


End of the joke


Joke no. 2
Siyaan~o Raajaa

Shaayid~ heeu d~uniyaa jo puraan~e me'n puraan~o charcho aahe .2OOO B.C me'n pharaoh je raajaaeea me'n.

B^a paar^esree hameshaa paan~a me'n bahis ka'nd~aa raha'nd~aa huaa . Hikr^o ho mochee ai'n b^iyo ho gavaeeo.

Gavaeeo chava'nd~o ho,"T~uhi'njee thak thak hameshaa mu'nhi'nje g^aain~a me'n rolo th~ee vijhe . Maa'n t~aala me'n g^aae nath~o saghaa'n.

Mochee javaab d^ee'nd~o ho,'T~u'nhi'njo g^aain~ moo'nkhe sat~aae th~o.Ket~raa d~afaa maa'n pa'nhi'nje aa'ng~riun khe mut~arko han~a'nd~o aahiyaa'n."

So b^aee hina numoone vir^hand~aa vir^hand~aa raajaa vat faisle laai viyaa

Raajaa t~maam dh~iyaan saa'n b^inhee khe b^udh~o ai'n poi chayaaee'n ,'Tavhee'n b^aee ked^aa na bevakoof aahiyo. Kamraa khan~ee mataayo:'

End of the joke


Joke no. 3


Hind~ust~aanee Khekhr^aa

Hikr^ee restaurant jo maalik Bangkok market me'n pa'nhi'njee restaurant je laai khekhr^aa vathan~a viyo.

D~ukaan je maalik pahree'n tokr^ee kholee ai'n graahika khe khekhr^aa d^ekhaare chayo ,' Hee hit~e jaa local Thai khekhr^aa aahin.'

Graahka inkaar kayo ai'n javaab d^inaaee'n, 'Hee t~a beemaar th~aa lag^an.'

D^ukaan je maalik b^ee tokr^ee kholee ai'n huna khe khekhr^aa d^ekhaariyaa,

Ai'n chayaaee'n ,'Hee Indonesia jaa khekhr^aa aahin.'

Graahk chayo ', Para hee t~a t~amaam na'ndha aahin .B^ee ka variety d^ekhaar.'

Dukaan je maalik tee'n tokr^ee d^ekhaariyas para tokr^eea t~e ko bi dhaku kona ho.

Graahka chayo, "Hee t~a first class aahin para tokr^eea t~e dhaku chho kona aahe?'

D~ukaan je maalik chayus 'Hee Hind~ust~aanee khekhr^aa aahin. .Jad^ahi'n bi ko b^aahir nikran~a jee koshish ka'nd~o aahe t~a b^iyaa hunakhe vaapas chhikee'nd~aa aahin. Inhe kare moo'nkhe ka'nhi'n bi dhaka jee zaroorat~ konhe.'


End of the joke


Joke no. 4


Methodical Par^esree

Asaa'nje par^esree moo'nkhe chayo ,''Maa'n t~amaam methodical aahiyaa'n ai'n t~amaam chag~ee'n t~arah d^ee'nhu plan ka'nd~o aahiyaa'n.'

Moo'n puchhyomaa'ns,'Keea'n?"

Hina javaab d^ino ,"Harroz jad^ahi'n maa'n ni'nda maa'n uth~a'nd~o aahiyaa'n,t~a pahiriyo'n kam iho ka'nd~o aahiya'n t~a subooha je paper me'n jaachiyaa'n t~ a mu'nhi'njo naalo ai'n photo maree viyal maan~hun me'n t~a konhe. Je na , t~a maa'n saamat~ jo saah khan~ee plan ka'nd~o aahiyaa'n t~a d^ee'nha jo maa'n chhaa chhaa ka'nd~us'


End of the joke


Joke no. 5


Methaahaj jo G^ujhu

Hikr^e maan~hooa pa'nhi'nje d~ost~a khe chayo,'Shaabass ath~aee jo d^ahan saalan je shaad~eea khaa'n poi bi pa'nhi'njee joi saa'n hair^o mitho telephone t~e vetho g^aalhaahee'n?'

D^ost~a javaab d^inus,' Heea mu'nhi'njee joi konhe para t~u'nhi'njee,".'


End of the joke


Joke no. 6
Frisht~o

Hikr^e maan~hooa pa'nhi'nje d~ost~a khe fakhhura saa'n chayo ,'Mu'nhi'njee joi t~a frisht~o aahe.'

D~ost~a javaab d^ino,' T~oo'n khhooshnaseeb aahee'n. Mu'nhi'njee joi aj~aa'n t~aaee'n jeear^ee aahe.'


End of the joke


Joke no. 7


Shaad~eea Khaa'n Poi

'Hikr^ee zaala chayo,'Asaa'njee Shaad~eea khaa'n poi mu'nhi'njo mur^su haan~e Lakhaapat~ee th~iyo aahe'

Sa'nd~as saahir^eea puchiyus ,'Shaad~eea khaa'n ag^u me'n chhaa ho?'

Zaala javaab d^ino,' Crorpat~ee.


End of the joke


Joke no. 8
Ajeeb Beemaaree

Hikr^o man~hoo doctor vat viyo ai'n chayaaee'n ,'Doctor! Moo'nkhe t~amaam vad^o problem aahe. Jad^ahi'n mu'nhi'njee joi moo'nsaa'n g^aalhaae th~ee t~ a maa'n kuchhu kona th~o b^udh~ee saghaa'n para jad^ahi'n b^iyaa th~aa g^aalhaaeen , t~a maa'n t~amaam cha'ng~ee t~arah b^udh~ee th~o saghaa'n. Mahirbaanee kare moo'nkhe mad~ad~ kayo.'

Doctor javaab d^ino ,' Dhan~ee t~avhaa'n khe hika sookhr^ee d^inee aahe ai'n t~avhee'n unakhe vaapas th~aa karan~ chaahiyo. Maa'n t~avhaa'nkhe aihr^e bedh~armee kama me'n mad~ad~ nath~o kare saghaa'n .T~avhee'n t~a Mahat~maa piaa lag^o .Dhan~eea khe prath~naa kayo t~a moo'nkhe bi sag^ee sookhr^ee d^e.'

End of the joke


Joke no. 9


Paan~akhe Bevakoof Banaain~u

Hikr^ee train platform chhad^an~a t~e huee t~a hikr^o maan~hoo dukoo'n paaee'nd~o hika compartment me'n a'nd~ar ghir^yo. Ut~e ag^u me'nhee hikr^o maan~hoo vetho ho.

Jeko maan~hoo ag^e-ee vetho ho , unhe khe chayaaee'n ,'Dhan~ ee rahim kare! Chhaa t~a garmee aahe!'

Ai'n A/C start kayaaee'n ...

B^iyo maan~hoo naaraaz th~ee viyo ai'n paan~khe chayaaee ,'Lag^e th~o t~a hinakhe fazeelat na aahe. Moo'nkhaa'n puchhan~a khaa'n savaai A/C start kayaaee'n.'

So chayaaee'n,'Ag^u me'n hee hit~e th~adh~i aahe. A/C start na kar'

So paan~a me'n bahis shroo kayaaoo'n ai'n zare ghat maaraamaaree th~e kayaaoo'n

Et~re me'n guard achee ut~e pahut~o ai'n puchhiyaaee'n ,' Chhaa t~e bahis kare rahiyaa aahiyo?'

B^inhee musaafiran huna d^aa'nh nihaariyo ai'n pa'nhi'njee pa'nhi'njee raai d^inee.

Guard javaab d^ino, 'Dhan~ee rahim kare! Para A/C t~ a khharaab aahe.'

End of the joke


Joke no. 10


Ajeeb Beemaaree

Hikr^o mareez doctor vat viyo.

"Doctor"!Hina chayo,'Moo'nkhe hikr^o problem aahe. Jad^ahi'n bi ker ko number th~o chaye t~a maa'n ag^t~e th~o g^an~an~ shroo kayaa'n."

Doctor hina khe d~avaa d^inee ai'n chayaaee'n ," Hee t~a ajeeb beemaaree aahe ,Bhale t~oo'n moo'nkhe poi paisaa d^iji."

Thoran d^ee'nhan khaa'n poi mareez vaapas aayo ai'n chayaaee'n,"Doctor! Maa'n safaa theek th~ee viyo aahiyaa'n T~avhaa'n khe ket~ro d^iyaa'n ?"

Doctor chayo," Rug^o 5OO."

Mareez chayo," Chhaa rug^o 5OO . 5O1, 5O2, 5O3……"

Ai'n g^an~an~u ba'nd~ hee na kare.

Doctor hath~a jor^e chayus ,"Lag^e th~o t~a t~oo'n kona chhuto aahee'n.Mahirbaanee kare moo'nkhe shaant~ me'n chad^i.."

Mareez b^aahir viyo ai'n paan~a khe chayaaee'n,"Dhan~ee mu'nhi'njaa !Rug^o 5OO."

Ai'n hoo khila'nd~e khila'nd~e ghar viyo .End of the joke


Joke no. 11


Hooshiyaar Naukar

Ghar jo maalik t~amaam ud~aas mood me'n ghar pahut~o.

Sache geeha jee khhooshbooa khes kheekaariyo.

Naukar khe chayaaee'n ,"B^udh~u :Aj^u mu'nhi'njee nokree pooree th~ee. Jest~aaee'n moo'nkhe b^ee naukr^ee mile,sache gheea jahr^iyoo'n maha'ngiyoo'n shayoo'n kama me'n na aan~. Khharch safaa ghat kar.'

B^ie d^ee'nh jad^ahi'n vaapas motiyo ,t~a sag^ee gheea jee khhooshboo huee'

Naukara khe chayaaee'n ,Moo'n t~okhe kona chayo t~a mu'nhi'njee naukr^ee pooree th~ee aahe ai'n jest~aaee'n bi^ee mile ,t~est~aaee'n gheea jahr^iyoo'n ma'nhaa'ngiyoo'n shayoo'n kam me'n na aan~ji."

Naukar javaab d^ino," Par saaee'n! Maa'n t~a rug^o pa'nhi'nje laai hee dish thaahe rahiyo aahiyaa'n, chhakan~ t~a, mu'nhi'njee naukr^ee aj~aa'n t~aaee'n salaamat~ aahe."

Je t~avhee'n chaahiyo t~a maa'n t~avhaa'n khe ahir^o hooshyaar naukar mokle saghaa'n th~o!


End of the joke


Joke no. 12


Akhhbaar me'n photo

Vechaaro man~hoo aj~aa'n mas ghara me'n ghir^yo ho t~a joi roobaroo aayas .

Puchhyaaee'ns," T~okhe khhabara aahe t~a chhaa th~iyo aahe ?"

Mur^sas javaab d^ino," Na .".

Assaa'n je paar^esreea jo photo paper me'n aayo aahe. Dhan~ee mu'nhi'njaa! Chhaa t~a mashhooree."

Mur^sas puchhiyus ,"T~okhe khhabar aahe t~a vad^e smuggling je case me'n pakr^iyo viyo aahe ?"

"Chhaa th~iyo?"Jon~as javaab d^ino,"Photo mir^e-ee photo aahe. Ko fark konhe t~a chho paper me'n aayo aahe ,"

Khair!B^iye mahine me'n asaa'nje ghara me'n t~amaam vad^ee shaand~aar party aahe. Society jaa choo'nd choo'nd man~hoo ee'nd~aa. Koshish kar t~a t~u'nhi'njo bi photo ka'nhi'n na ka'nhi'n numoone me'n paper me'n ache. Mu'nhi'nje friends t~e zabard~ast~ impression th~ee'nd~o, Jon~as chayo.

Vechaare mur^sas rug^o muskiraayo. Chhaa atkalee. Iho maan~hoo diplomatic service me'n t~amaam vad^o officer ho

End of the joke


Joke no. 13


Hoshiyaar Peeu

Peeu ai'n putu hikr^ee restaurant me'n vehee t~amaam mauja me'n g^aalhiyoo'n kare rahiyaa huaa

Ocht~o b^aara puchhiyo ,"Papa!Cha'nda ai'n dh~art~eea hika b^ie khaa'n ket~ro pare aahin ?'

Kuchhu vakt~ pin~as maath me'n rahiyo.

Poi chayaaee'n,"Puta ! Moo'nkhe khhabara kon aaahe."

Kujhu mintan khaa'n poi puta varee puchhiyo'"Papa! Cha'ndu sija khaa'n chho th~o ghat chimke?',

Peeu varee minta laai maath me'n rahiyo.

Poi chayaaee'n ,"Puta moo'nkhe maaf kar. Moo'nkhe khhabar na aahe t~a chho."

Varee kujhu mintan khaa'n poi puta puchhiyo,"Kahi'n mahal cha'ndu na'ndho ai'n kahi'n mahal vad^o chho th~o nazar ache ?"

Varee pin~as javaab d^ino," Maaf kar puta mu'nhi'njaa !Inhe jo moo'n vati javaab konhe.!

Varee kuchh mintan khaa'n poi putas kujhu puchhan~ shroo kayo para ocht~o beehee rahiyo.

Pin~as chayo,"Mu'nhi'njaa puta !Zaroor moo'nkhaa'n suvaala puchhu nat~a general knowledge keea'n ee'nd~ui?"

Para putas rug^o muskiraayo.

Putas ee-e'n chho kayo ? Moo'nkhe ker b^udh~aaee'nd~o ?

End of the joke


Joke no. 14


Musical Kanu

Sindh~iyun t~e aksar thatholee kayee ve'nd~ee aahe t~a music laai kanu kona ath~an.

Maaf kajo maa'n alag raai jo aahiyaa'n

Ko bi sona jo siko zameena t~e uchhliyo t~a rug^o ko Sindh~ee hee t~avhaa'nkhe b^udh~aae sagha'nd~o t~a ghan~an carats jo aahe .

End of the joke


Joke no. 15


An~tara'nd~ar Pachharee

Joi mur^su ka'nhi'n five star hotel me'n t~amaam pyaar jee mood me'n dine kare rahiyaa huaa .

Ocht~o zaala pa'nhi'nje mur^sa d^aa'nh nihaariyo ai'n chayaaee'n ,"Hee t~oo'n chhaa kare rahiyo aahee'n ?Aj~aa'n maa'n sita ee nath~ee pooree kayaa'n t~a'nhi'n khaa'n ag^u me'n hee chaee'n th~o,: T~oo'n theeeek th~ee chayee'n?'

Mur^sas javaab d^ino, "Kahir^o fark th~o pae je maa'n sita je shrooaaat~ yaa pachhaareea me'n chavaa'n th~o t~a t~oo'n baraabar ahee'n. Aakhhir men t~a iho ee chavn~o aahe t~a t~oo'n baraabar aahee'n. So jekee aus th~iyan~o aahe unhe khe shrooaat~ me'n hee maa'n maj~aa'n th~o.Inhe karan~ saa'n tension na th~ee'nd~o".

Hee aad~ khaa'n mushkil g^aalh keea'n th~aa salyo? Asaa'nkhe zaroor b^udh~aayo.

End of the joke


Joke no. 16


Sust~ Me'n Sust~ Shaagird~

Maast~ar pa'nhi'nje shaagird~an maa'n sakhht bezaar ho.

Chayaaee'n,"Umir me'n kad^ahi'n bi moo'n hair^aa sust~ shaagrid~a na d^ithaa aahin.."

Ocht~o hikr^o khhiyaal aayus.

Chayaaee'n, "T~avhaa'n me'n sust~ me'n sust~ ker aahe ?Maa'n unhe khe 1OO rupayaa d^eed~us ."

Sabhu students uth~ee beethaa ai'n chayaaoo'n,"Saaee'n maa'n sust~ me'n sust~aahiyaa'n."

Para hikr^o student vetho rahiyo .

Maast~ar puchhiyus,"T~oo'n chhona uth~ee beetho aahee'n?"

Hina javaab d^ino ,"Saaee'n ! Uth~an~ paan~ khe pat~or^an~ aahe.'

Maast~ar chayo," Lag^e th~o t~a t~o khatiyo aahe. Khhair! Stage t~e achu ai'n achee sau rupayaa vathu."

Student chayo," Saaee'n ! Uth~an~u d^aadho th~akaaee'nd~ar kamu aahe ai'n so bi stage t~aaee'n pa'ndh~u karan~. Mahirbaanee kare notu achee mu'nhi'nje kheese me'n vijho ."

End of the joke


Joke no. 17


Mobile jaa numbar

B^in a'ngrez tourist chokr^iyun hikr^e inspector of police vat veyoo'n ain chayaaoo'n, "B^a maan~hoo asaa'njo peechho kare rahiyaa aahin ai'n assaa'njaa mobile numbers khen d^iyaa'n laai hairaan kare rahiyaa aahin.' .'

Inspector of police chayo," Mat~aa'n ee-e'n kayo. Uhe moo'nkhe d^iyo."

End of the joke


Joke no. 18


Italy jo guide

Hikr^o tourists jo italian guide t~amaam jazbe me'n achee viyo ai'n chayaaee'n ,Saj^ee umir me'n moo'nkhe ahor^o suthe subhav jo, ai'n hoshiyaar group kona gad^iyo aahe ."

Ai'n saaraah karan~ ba'nd~ hee na kare .

Hikr^o American ja'nhi'n hinaje hooshiyaar g^aalaahian~a je puthiyaa'n hinajee chaal samjhee t~a suthiyoo'n tips milans, puchhiyus," Ai'n , d^ee'nha me'n ghan~aa d~afaa ahir^e suthe subhaav joo'n ai'n hooshiyaar groups gad^ja'nd~o ahhee'n ?'

End of the joke


Joke no. 19


Smoking Maan~hoo

Hikr^e shaand~aar departmental store je b^aahiraa'n hikr^o maan~hoo vad^o Havana jo cigar smoke kare rahiyo ho.

Hikr^o laa'nghaaoo beehee rahiyo ai'n ajab me'n huna khe d^ithaaee'n .

Maan~hooa khe chayaaee'n, 'Chhaa t~a khhooshboo aahe! D^ee'nha'n me'n hair^aa ghan~aa cigars smoke ka'nd~o ahhee'n .'

Maan~hoo hair^e suvaal t~e th~oro ajaba me'n paijee viyo para fazeelat~ je kare javaab d^inaaee'n', Ghan~aa na. Shaayid~ d^ee'nha me'n d^ah shaayid~ vadh~eeka ."

Laa'nghaaooa puchhiyus , 'Je d~il me'n na karee'n t~a b^udh~aai hika jo aghu kaihr^o aahe ?'

Maan~hooa javaab d^ino ,''Ghan~o na ,Atkal 1OO rupaya hikr^e cigar jaa.'

Laa'nghaaoa puchhiyo,'Dhan~ee mu'nhi'njaa !Ai'n ghan~an saalan khaa'n smoke ka'nd~o aahee'n?

Maan^hoo hin suvaalan math~aa'n suvaalan t~e th~oro ajab me'n paijee viyo para sabur saa'n chayaaee'n,"Atkal 5O saal."

Laa'nghaaooa ajab me'n chayo,"Dhan~ee mu'nhi'njaa !Chhaa t~oo'n mahisoos karee'n th~o t~a je t~oo'n ie'n na karee'n haa t~a jahi'n building je ag^yaa'n beetho aahee'n saa tu'nhi'njee huje haa ?"

Maan~hoo haan~e naaraaz th~ee viyo ai'n lagha'nd~ar khaa'n puchhiyaaee'ns, "Lag^e th~o t~a t~oo'n smoke kona ka'nd~o aahee'n. Chhaa heea t~u'nhi'njee building aahe.?"

Laghand~ar, javaab d^ino,' Na..."

Maan~hooa javaab d^ino,"Khhair !Maa'n hina building jo maalik aahyaa'n"

End of the joke


Joke no. 20


Ghara jee yaad~ jo sat~aayal

Hikr^o graahku hikr^ee restaurant me'n ud~aasee chahr^e saa'n ghir^yo. Ai'n hika ku'nda me'n vaj~ee vetho

Waitress ag^yaa'n vadh~ee viyas ai puchhyaaee'ns ," T~avhaa'nkhe chhaa khape?"

Graahka javaab d^ino,'Hikr^o sar^yal toast ai'n coffee kha'ndu ai'n kheera khaa'n savaai ."

Waitress vaair^ee th~ee ve_ee para hooa ahr^an graahkan t~e hiryal huee .

So maath meth mei'n jekee ghuryal hos , so aa'nd~aaee'n ai'n chayaaee'n ,"Theek aahe ?"

Grahka chayo," Haan~e mu'nhi'nje saamho vehu ain khit khit kar. Moo'nkhe ghar jee yaad~ th~ee sat~aae."

End of the joke


Joke no. 21
Sachee Ghar Dh~ayaan~ee

Moo'nkhe ai'n mu'nhi'njee joi khe hikr^e d~afe hika Sindh~ee couple jeke Indonesia jaa rahaako hua, invite kayo.

Jad^ahi'n ut~e pahut~aasee'n t~a ghar dh~ayaan~ee fakhhura saa'n chayo ," Moo'nkhe t~u'nhi'nje joi b^udh~aayo t~a t~oo'n rug^o chilled beer peea'nd~o ahhee'n .Inhe kare moo'n hikr^ee bottle freezer me'n b^a kalaak rakhee aahe ."

Moo'n chayo, " Ihaa t~a t~amaam suthee g^aalh aahe. Mahirbanee .'

Kuchhu mintan khaa'n poi hina hikr^ee bottle aa'nd~ee jekaa zare ghat bararf th~ee ve-ee huee.

So moo'n chayo maa'ns ," Haan~e na khol . 1O minta t~ars . Poi maa'n pee'nd~us."

Chayaaee'n ,"Theek aahe ."

Hikr^e minta a'nd~ar hooa b^ee bottle khan~ee aayee jekaa bilkul garam huee ain chayaaee'n ,Haa'n! T~est~aaee'n heea peeu."

Dhan~eea jo rahim ho t~a aj~aa'n heea b^ee bottle na kholee huaaee'n .

Moo'n khe kafee vakt~u lag^o hunkhe samjhaaee'nde t~a heea b^ee bottle na khol.

End of the joke


Joke no. 22
Chaalaak Professor

Hee kiso sach pach poon~e je hikr^e college me'n th~iyo.

Hikr^e literature je professor jee aad~at~ huee t~a hamesha pa'nhi'njan students je essays maa'n chukoo'n kadha'nd~o raha'nd~o ho.

Hikr^e d~afe sabhu students paan~a me'n gad^iyaa ai'n chayaaoo'n,'Acho t~a asee'n paan~a me'n gad^jee hinakhe sabak sekhaariyoo'n ,."

So sa'nd~as hee likhyal puraan~an articles maa'n jeke hina ag^u me'n likhiyoo'n huyoo'n, hinan hooshiyaaree saa'n hika article thahee.

Poi hinan gad^jee heea article professor khe d^inee

Professor article khe t~amaam jald~ee par^hiyo ai'n chayaaee'n ,"Bad~kismat~eea saa'n hina me'n jaam chukoo'n aahin .T~avhaa'nkhe maa'n d^ekhaariyaa'n th~o ."

Para shroo kare hee kare t~ahi'nkhaa'n ag^u me'n, ,students chayus, ' Para saaee'n !Heea t~a t~avhaa'nje articles maa'n nikt~al aahe ."

Professor vaair^o th~ee viyo para jaldee paan~akhe sambhaaliyaaee'n ai'n chayaaee'n,'Chhaa t~avhee'n samjho th~aa t~a moo'n ket~ree na t~arkee kayee aahe jo pa'nhi'njan hee articles maa'n chukoo'n kadhee saghaa'n th~o ?,'

End of the joke


Joke no. 23
Parteea T~e Roz ve'nd~ar

Moo'n hikr^e d~ost~a khe chayo," Roz raat~ jo t~oo'n party t~e th~o vaj~ee'n .. Kad^ahi'n th~akjee'n kona ?

Hina javaab d^ino," Mu'nhi'njaa Dhan~ee ! Na .'

Moo'n chayo maa'ns ,"T~oo'n t~a t~arah t~arah jaa man~hoo gad^ja'nd~o hoo'nd~e'n." Unhan maa'n t~oo'n hoshiyaar maan~hun khe keea'n g^olhe kadha'nd~o aahee'n ?

Javaab d^inaee'n, " T~amaam saulo. Hunan jaa khhiyaala bilkul moo'n jahir^aa hoo'nd~aa aahin.'

End of the joke


Joke no. 24
Zabard~ast Mukaablo

B^a toothpaste thaahin~a vaaraa pan~a me'n isht~ihaaran je zareeye zabard~ast~ mukaablo kare rahiyaa huaa .

Ocht~o hikr^e khe maghhza me'n idea aayee .

Hikr^o banner hinan akharan saa'n, 'Jad^ahi'n t~ahvee'n heea toothpaste kamu an~ee'nd~aa ,t~a t~avhaa'n jaa d^and~a achhe me'n achhaa th~ee'nd~aa' lag^aayo."

B^e d^ee'nhu dh~adh~ke me'n achee viyo jad^ahi'n hikr^ee b^ee line hethaa'n par^hiyaaee'n t~a : Parvaah naaahe je d^nd~a kiree pavan.'

End of the joke


Joke no. 25
Sachee Nurse

Hikr^ee nurse mareeza khe uth~aariyo ai'n chayaaee'n ," Haa'n uth~u !Ni'nda joo'n gor^iyoo'n vathu ."

End of the joke


Joke no. 26
Shee'nhan Je Vicha Me'n Koo-o

Shee'nhan jee hika j^aj~a hika jha'ngala maa'n guzree rahee huee .Ocht~o hikr^o koo-o hunan me'n shaamil th~iyo and nachan~ lag^o.

Shee'nha 'n vaair^aa th~ee viyaa ai'n puchhyaaoo'ns, "T~oo'n t~a asaa'n maa'n kona aahee'n, poi chho asaa'n me'n shaamil th~iyo aahee'n ?"

Kooe javaab d^ino ," Shaad~eea khaa'n ag^ume'n maa'n hiku shee'nhu hos. Haan~e maa'n hee aahiyaa'n.

End of the joke


Joke no. 27
Peeu, Putu ai'n Gad^ahu

Hikr^o maan~hoo ai'n sa'nd~as putu pa'nhi'nje gad^ah saa'n gad^u hika Jha'ngala maa'n vaj~ee rahiyaa huaa .

Ochot~o hikr^o maan~hoo hinan khe gad^iyo ja'nhi'n chayun," T~avhee'n b^aee gad^ah saa'n gad^u pa'ndh~u kare rahiyaa aahiyo. Ghati me'n ghat t~a t~avhaa'n maa'n , hikr^e khe t~a gad^ah t~e vihan~ khape .'

Iho b^udh~ee, peeu pa'nhi'nje puta khe gad^aha t~e vihaariyo .

Kuchhu vakt~a khaa'n poi b^iyo maan^hoo gad^iyun ja'nhi'n puta khe chayo,"Kamaal aahe. Juvaan putu vehe gad^ah t~e ai'n peersan peeu puthiyaa'n pa'ndh~u kare."

Heeu b^udh~ee peeu pa'nhi'nje puta khe heth lahan~a laai chayo ai'n paan~a gad~ah t~e vetho.

Kujhu vakt~a khaa'n poi b^iyo ko maan^hoo hinan khe gad^iyo ja'nhi'n chayun.'T~ahvaa'n jo gad^ahu t~a t~aakat~var th~o lag^e. Savlaaeea saa'n t~avhaa'n b^inhee khe khan~ee sagha'nd~o Poi usa me'n chho th~aa pa'ndh~u kayo,"

So peeu pa'nhi'nje puta khe bi gad~ah t~e vihan~a laai chayo .

Kujhu vakt~a khaa'n poi hikr^o b^iyo maan~hoo gad^iyun jai'nhi'n chayo. "Kamaal aahe ,jo t~avhee'n b^aee hika ghhareeb gad^aha t~e gad^u vethaa aahiyo .Sharam achan~ khapev."

Hina d~afe peeu mu'njhee piyo t~a chhaa kayaa'n

Ihaa ee hayat~ee aahe .T~avhee'n sabhnee khe khhoosh nath~aa rakhee sagho .Sabhnee khe b^udh~o, unhe t~e sochyo para paan~a hee faislo kayo t~a chhaa kaje. Khhair, jekee t~avhaa'n khe van~e so kayo. Moo'nkhe ko ait~raaz konhe. Rug^o gad^ah khe na khan~jo.

End of the joke


Joke no. 28
Pickpockets jo Raajaa ai'n Ran~ee

Hikr^e d~afe hikr^o maan~hoo bus me'n th~e char^hiyo t~a ocht~o mahisoos kayaaee'n t~a ker sa'nd~as kheeso pickpocket karan~ jee koshish kare rahiyo aahe.

Hina maan~hooa khe ie'n ka'nd~e pakr^iyo. D^ithaaee'n t~a hooa zaala aahe .

Chayaaee'n," T~okhe mu'n'nhi'njo kheeso pickpocket karan~ jee himath~a keea'n th~ee .T~okhe khhabar aahe t~a maa'n ker aahyaa'n?"

Zaala chayo,"Moo'nkhe khhabar kona aahe t~a t~oo'n ker aahee'n par hee pahriyo'n d~afo aahe jo kahi'n moo'nkhe pickpocket ka'nd~e vakt~ heea'n pakr^iyo aahe .'

Maan~hooa khilyo ain chayaaee'n."Khhair!Paan~a khe d^oh na d^e chhakaan~ t~a maa'n pick pockets jo raaja aahiyaa'n. '

B^inhee cards hika bi^e khe d^inaa ai'n paan~a me'n gad^jan~u shroo kayaaoo'n .

B^aee hika b^ie khe pyaar karan~ lag^aa ai'n shaad~ee kayaaoo'n .

Kuchhu vakt~a khaa'n poi khen hikr^o kiko j^aao .

Hospital me'n ocht~o nurse chayo," Dhan~ee mu'nhi'njaa. M'unhi'njee mu'ndee gum th~ee ve-ee aahe ."

B^aara je mau th~oro khilyo ai'n b^aara jee muthi kholyaee'n ai'n ut~e mu'ndee ladh~aaoo'n.

Huna nurse khe mu'ndee vaapas d^inee jaa had~a khhoosh th~ee

T~avhee'n hina g^aalh t~e ait~baar kayo th~aa ? Zaroor moo'nkhe javaaab d^iyo

End of the joke
Joke no. 29


Zaal

Zaala asaa'nkhe vad^aa kama karan~ laai himth~aae th~ee ai'n poi inhan me'n rukaavat th~ee vijhe jeea'n t~a asee'n uhe kama na kare saghoo'n

End of the joke


Joke no. 30


B^inhee zaalun saa'n Bad~kismat~ee

Mu'nhi'nje d~ost~a chayo, 'Maa'n b^inhee zaalun saa'n bad~naseeb aahyaa'n. Pahiree'n moo'nkhe chhad^e ve-ee. Ai'n ' b^ee'n moo'nkhe chad^an~a jee nath~ee kare.'"

End of the joke


Joke no. 31


Farku

Insaanan ai'n sooaran je vicha me'n kahir^o farku aahe ?

Sooara insaanan me'n nath~aa bad~iljan jad^ahi'n hoo peean th~aa .

End of the joke


Joke no. 32


Kut~an Jee Shaad~ee

Kut~aa shaad~ee chhona th~aa kan ?

Chhakaan~ t~a ag^u me'n hee kut~an jee zi'nd~agee guzaareen vethaa .

End of the joke


Joke no. 33


Maau ai'n joi je vicha me'n farku

A.Maau ai'n joi je vicha me'n kahir^o farku aahe ?

Hikr^ee t~okhe rua'nd~o th~ee d~uniyaa me'n aan~e. Bee paka th~ee kare t~a t~oo'n hamesha rua'nd~o rahee'n ."

End of the joke


Joke no. 34
B^a psycologist

B^a psycologists ocht~o paan~a me'n gad^iya.

B^inhee chayo," T~oo'n theek aahee'n...Maa'n keea'n aahiyaa'n ?

End of the joke


Joke no. 35
Suthee Sihat~ jo G^ujhu

Moo'n hikr^e maan~hooa khe d^itho, jeko nave var^han me'n bi Tennis raa'nd~ kare rahiyo ho.

Such pach moo'n hunakhe a'nd~ara me'n saar^haayo. Het~ro phurt.

So moo'n puchhyomaa'ns ,'T~avhaa'njee suthee sihat~ jo kahir^o g^ujh aahe?'

Javaab d^inaaee'n ,'Maa'n har roz pa'nhi'nje papa saa'n tennis raa'nd~ ka'nd~o aahyaa'.

Maa'n ajab me'n paijee viyus ai'n puchhyomaa'ns ,'Maalik mu'nhi'njaa !Ket~ree umir ath~as?'

Javaab d^inaaee'n ,' Atkal 11O .'

Moo'n puchhyomaa'ns ,' T~oo'n het~ro regularly ee'nd~o aahee'n para ag^ye'n haft~e nazar me'n kona aaye'n.'

Javaab d^inaaee'n ,'Mu'nhi'nje Papa jee shaad~ee huee.'

Moo'n chayomaa'ns 'Maalik jee karaamat~! Had~a khhoosh hoo'nd~o.'

Hina javaab d^ino ,' Chhaa khhoosh! Laachaaree karn~ee piyas.'

End of the joke


Joke no. 36


Birthday Party

Birthday Party khhoob zor huee .Chainee t~araf khila hee khila huee .

Ocht~o hika navjavaan hikr^ee paase varee chokreea d^aa'nh, jahi'njo birthday ho moo'nh phere chayo,' D^isee'n th~ee hoo b^udho ai'n bad~zeb maan~hoo ! Maa'n hairaan aahyaa'n t~a t~u'nhi'njee birthday party t~e keea'n achee pahut~o aahe .'

Chokreea jo moo'nh g^aar^ho th~ee viyo ai'n puchhyaaee'ns ,' T~okhe khhabar aahe t~a hoo ker aahe ."

Navjavaan chayo ,' Na! T~oo'n b^udh~aai .'

Chhokr^ee chayo ,'B^udh~u ! Hoo mu'nhi'njo papa aahe .'

Navjavaan maath me'n paijee viyo para paan~a khe sa'nbhaale puchhyaaee'n,'T~okhe khhabar aahe t~a maa'n ker aahyaa'n ?.'

Chhokreea javaab d^ino, 'Na ! Moo'nkhe khhabar kona aahe'!.

Navjavaan chayo ,' Maalik jo rahim .'

Ai'n ut~aa'n khina me'n bhag^o.

End of the joke


Joke no. 37


Sachee Shikaayat~

Hikr^e maan~hooa pa'nhi'nje d~ost~a khe chayo ,' 'D^ee'nha raat~ mu'nhi'njee joi moo'nkhaa'n paisaa ghuree moo'nkhe hairaan th~ee kare.'

Dost~as javaab d^ino,'T~oo'n chhona th~o puchee'ns t~a chhaa je laai paisaa khapans ?'

Maan~hooa javaab d^ino ,'Ko faaid~o konhe .Maa'n t~a kujhu bi kona d^ee'nd~o aahyaa'ns .'

End of the joke


Joke no. 38


Khilamukh Par^esree

Asaa'nje paar^e me'n hiku khilamukh jor^o raha'nd~o ho : Rekha -Gobind

Hikr^e d^ee'nhu jad^ahi'n subhooha jo Gobind office th~e viyo t~a pa'nhi'njee name plate t~e nazar piyas ..

D^isee vaair^o th~ee viyo chhakaan~ t~a name plate t~e lag^al ho Ek Gobi .

Ka'nhi'n paar^e je shait~aan b^aara kujhu alphabets daahe chhad^iyoo'n huyoo'n

T~avhee'n b^udh~aae sagho th~aa t~a kahir^iyoo'n ?Moo'nkhe likhee mokliyo .'

Gobind khilan~ shroo kayo ai'n saj^e paar^e khe kothe , pa'nhi'njee name plate d^ekhaare chayaaee'n ,'Maj~n~o pava'nd~o t~a assa'nje paar^e me'n t~amaam hoshiyaar b^aara aahin .'

Saag^ee haalat~un me'n t~avhee'n chhaa kayo haa ? Moo'nkhe likhee mokliyo .

End of the joke


Joke no. 39


B^oleea me'n had~a Hooshyaar

Jad^ahi'n maa'n Germany viyus, t~ a landlady jit~e maa'n rahn~o hos,hikr^e Indian student khe air port mokliyo t~a je ko problem nikr^e t~a moo'nkhe mad~ad~ kare ai'n ghar aan~e.

Para jad^ahi'n hina moo'nkhe German me'n g^aalhaaee'nd~o b^udh~o , t~a chayaaee'n ,' Ajaayo Landlady moo'nkhe t~okhe airport t~aa'n vathan~ laai mokliyo. Para zaahir aahe t~a khes khhabar kona huee t~a t~oo'n German j^aan~ee . th~o. Khhair ,hamesha airport t~e Indian Students khe vathan~ laai moo'nkhe moklee'nd~ee aahe, chhakan~ t~a khhabar ath~as t~ maa'n jad^ah'n German g^aalhaaee'nd~o aahiyaa'n t~a maan~hoo ajab me'n paijee ve'nd~aa aahin .'

Binaa mahsoos karan~ je t~a hina remark maa'n chhaa nat~eejo nikr^a'nd~o, moo'n landlady khe iho b^udh~aayo .

Chayaaee'n ,' Bilkul sahee th~o chae ,chhakan~ t~a jad^ahi'n g^aalhaaee'nd~o aahe ,t~a asee'n sach pach ajaba me'n paijee ve'nd~aa aahyoo'n t~a hoo German th~o g^aalhaae yaa English .'

End of the joke


Joke no. 40


Shaad~eea khaa'n ag^u me'nin ai'n poi

Hikr^e d^ee'nhu'n hikr^o Jor^o mu'nhi'nje ghar aayo ai'n moo'n hunankhe hethyo'n charcho b^udhaayo

Shaad~eea khaa'n, thoro vakt~ ag^ume'n ma'ng~a'n puchhiyus,''Chaa'nhi laai ghan~aa chamchaa khapanee'n?

Hina javaab d^ino ,'Darling ! Rug^o pa'nhi'nje aag~ur saa'n ghumaai.'

Saala khaa’n poi zaala sag^iyo suvaal puchhiyus . Hina javaab d^ino,’Te .’

Jor^eea d^aadhho dh~yaana saa’n charcho b^udh~o. Poi mur^sas t~amaam sika saa’n pa’nhi’njee joi d^aa’nh nihaare chayaaee’n ‘Moo’n saa’n bilkul ubat~r kiso aahe. Shaad~eea khaa’n ag^ume'n maa’n chaa’nhi me’n rug^o hikr^o chamcho vijha’nd~o hosi. Haan~e t~ maa’n bilkul kuchh na vijha’nd~o aahiyaa’n .’

T~avhaa’njo chhaa khhyaal aahe? T~avhaa’njee kahir^ee haalat~aahe? Zaroor moo’nkhe likho.

Jad^ahi'n moo'n, heeu sabhu hika b^iye d~ost~a khe b^udh~aayo,t~a thatholee ka'nd~e chayaee','T~oo'n, puchhee'ns haa t~a shad~eea khaa'n poi diabetic t~a kona th~iyo aahe.

Para moo'nkhe d~ost~a vij~aain~a jo ko iraad~o konhe..

End of the joke


Joke no. 41


Savlo hal

Hikr^e d~ost~a moo'nkhe chayo,'Dhan~ee rahim kare.! Hee maan~hoo t~a d^ee'nha'n me'n d^aha d~afaa moo'nkhe phone th~o kare .Asul mu'nhi'njo maghhzu khaaee viyo aahe ..'

Moo’n chayo maa’ns ,Ihaa t~a naee khhabar chaibee .’

Mu’nhi’nje d~ost~a moo’n d^aa’nh mu’njhiyal numoone me’n nihaariyo ai’n chayaaee’n , ’Kahir^ee naee’n khhabar ?’

Moo'n chayomaa'ns ,'Moo'nkhe khhabara kona huee t~a t~okhe maghhzu aahe.Jekaa shai huje-ee na, t~a unakhe keea'n khaaee saghje tho?

’Mu'nh'nje d~ost~a chayo ,Dhan~ee mu'nhi'njaa! Moo'nnkhe mad~ad~ karan~a je bad~raa'n moo'nt~e thatholee kare rahiyo aahee'n .'

Moo'n chayo maa'ns ,'Pahiriye'n d~afe hee huna khaa'n puchhee'n haa t~a chho phone kayo athas .'

Mu'nhi'nje d~ost~a javaab d^ino ,Dhan~ee mu'nhi'njaa ! Moo'nkhe t~a iho khhyaala me'n bi na aayo.'

Haan~e moo'nkhe b^udhaayo t~a t~avhaa'njee inhe maan~hooa je baare me'n kahir^ee raai aahe? Moo'nkhe zaroor likho.'"

Hayaat~eea me'n ahir^aa jaam maan~hoo'n hoo'nd~aa aaahin jeke saheeh numoone me'n kamu kona ka'nd~aa aahin. Pa'nhi'n je laai bi monjhaaro kan ai'n b^iyan laai bi,'

Vad^ee g^aalh t~a sabhu d~aava ka'nd~aa aahin t~a math~in t~amaam vad^o kama jo bojo aahe . Ai'n t~avhaa'nkhe ihaa g^aalh maj~aain~a jee koshish me'n t~avhaa'njo vakt~u vij~aaee'nd~aa ahahin. Moo'nkhe hikr^o maan~hoo d^ekhaariyo ,jeko chae tho t~a maa'n ultu pultu kamu ka'nd~o aahiyaa'n para haan~e zabard~ast~ koshish kayaa'n vetho t~ a pa'nhi'nje kama me'n sudh~aaro aan~yaa'n

End of the joke


Joke no. 42


B^a Bombs

B^in bevakoof maan~hun rast~e t~e 2 bombs ladh~aa.

Hikr^e chayo,' Halo t~a asee'n police vati haloo'n ai'n khen ihe bombs d^iyoo'n.'

B^iye chayo,'Chhha th~ee'nd~o je hikr^o rast~e t~e phaatee paye?

Pahriye'n chayo,'Asee'n police khe koor^ b^udh~aaee'nd~aasee'n t^a asaa'n khe rug^o hikr^o ladh~o.'

End of the joke


Joke no. 43


Fakeer ai'n sa'nd~as Saahir^ee

Fakeer: Saaee'n mu'nhi'njaa !Moo'nkhe chaa'nhi'n je laai d^aha rupayaa d^iyo.'

Maan~hooa chayo, 'Para chaa'nhi t~a 5 rupaye mila'nd~ee aahe.'

Fakeer javaab d^ino,' : Para saaee'n moo'nkhe pa'nhi'njee girl friend khe bi chaahi'n d^iyan~ee aahe .'

Maan~hoo: Moo'nkhe khhabara kona huee t~a t~avhee'n fakeera bi girlfriends thaahee'nd~aa aahiyo.'

Fakeer: Na saaee'n! Ihe girl friends hee asaa'nkhe fakeer thi~yoo'n thaaheen.'

End of the joke


Joke no. 44


Khhood~kasheea khaa'n ag^ume'n sookhr^ee

Mard~a zaala khe chayo,' Maa'n tu'nhi'nje roz roz je farmaaishun maa'n ahir^o t~a t~a'ng th~iyo aaahiyaa'n jo moo'n khhood~kashee karan~a jo faislo kayo aahe.'

Zaala chayo,'Ie'n karan~a khaa'n ag^u, moo'nkhei hika achhee sar^ee vathee d^e jekaa tu'nhl'nje maut~a khaa'n poi kam ee'nd~ee.'

End of the joke


Joke no. 45


Ghara me'n b^a maut~a

Hikr^e maan~hooa pa'nhi'nje peeu je maut~a t~e d^aadho runo.

Maan~hun khes d~ild~aaree d^inee.

Et~re me'n bhen~as jo phone aayo.

Inhe t^e vadh~eeka ruan~u shroo kayaee'n.

Maan~hun puchhiyus,' Chaa th~iyo aahe?'

Hina javaab d^ino, 'Chhaa t~a Kahir^u. Mu'nhi'nje bhen~ jo bi peeu maree viyo aahe.'

End of the joke


Joke no. 46


Hiku Kanjoos

Hika d^ee'nhu hika kanjoosa je ghar kuchhu mahmaana aayaa.

Zaala mur^sa khe chayo,' Vaj~u ai'n kuchhu mahmaanan laai aan~.'

Kanjoos b^aahir viyo ai'n hika Taxi vathee aayo.End of the joke


Joke no. 47


Ka'nhi'nkhe Uloo banaain~u

D~ost~" Chhaa t~oo'n moo'nkhe Uloo banaain~a jee koshish kare rahiyo ahee'n?"

Javaab:" Maa'n kud~irat~ khe jekee van~e, so karan~ d^ee'nd~o aahiyaa'n. Maa'n vicha me'n na pava'nd~o aahiyaa'n."

End of the joke


Joke no. 48


Ajaayaa Ilzaam

Zaala: T~oo'n hamesha moo'nt~e ilzaam rakha'nd~o aahee'n t~a maa'n ajaayoo'n shayoo'n khhareed~ ka'nd~ee aahiyaa'.Th~oro paan~a d^aa'nh bi nazara pheraai..Ag^ye'n saal t~o hiku fire extinguisher khhareed~ kayo aahe. Chhaa aj~aa'n t~aaee'n kama me'n aa'nd~o ath~aee?'

End of the joke


Joke no. 49


Khhooshkismat~ Dost~u

Moo'nkhe ocht~o hiku d~ost~u gad^iyo. D^aadho khhoosh piye lag^o...

Puchhiyomaa'ns: T~u'nhi'nje hair^e khhoosh lag^an~a jo kahir^o sabab aahe?

Javaab d^inaaee'n, 'Kalha raat~ jo moo'n pa'nhi'njaa sabhu karza d^e-ee pooraa kayaa

Puchhiyomaa'ns: Paisaa kith~aa'n milyai?

Javaab d^inaee'n :Ahr^ee kaa g^aalh konhe. Kaalha moo'nkhe karzu d^ee'nd~ar heart attack me'n maree viyo.

End of the joke


Joke no. 50


Paiso ai'n Azmood~o

Hikr^e d~ost~a moo'nkhaa'n puchhiyo: T~o et~raa paisaa kee'a'n kamaayaa?'

Moo'n javaab d^inomaa'ns: Moo'n hika t~amaam shahooakaar maan~hooa saa'n bhaaeevaree kayee. Hunakhe paisoo ho ai'n moo'nkhe aazmood~o

D~ost~a puchhiyo,' Poi chhaa th~iyo ?'

Moo'n chayo:Haan~e moo'nkhe huna jo paiso aahe ai'n hunakhe mu'nhi'njo aazmood~o

End of the joke


Joke no. 51


Duka jee competition

Chhokr^e maau khe chayo, 'Moo'n heea watcha hika duka je competition me'n khatee aahe.'

Maan~as fakhhura maa'n puchhiyo,'Competition me'n ker ker huaa?'

Chhokr^e javaab d^ino, Watcha jo maalik, police vaaro and maa'n.'

End of the joke