B) SIDE RHYTHM INSTRUMENTS OF INDIA

Side Rhythm Instruments (2O) By Anna Joshi Manjira : Duff,Tasha Assamese Dhol,Chanda, Damru Gubu Gubu, Lavkush Bada Manjira, Hudki, Dimri, Duff,Matka Ghunguru,Sambal, Nagara,Madal
Chakva Kartal Chimta
Ghatam V.:Gopalkrishnan Kanjira V.A.Jayaraman Tavil Jayaraman Morsing Rajamani


Side Rhythm Instruments
By Anna Joshi
Mridagam By M.Kalyana Raman