Short Story : Written by Chandiramani


Story No. 1
Naseeb

Rajoo t~amaam suthee mood me'n ho. Kalha raat~ jo party me'n t~amaam vad^o contract miliyo hos .

Sa'nd~as driver rast~e t~e car halaae rahiyo ho t~a ocht~o hina hika t~amaam suhin~ee zaal bus stop t~e d^ithee .Behad~ suthaa kapr^aa paat~al huas ai'n b^aa'nhun me'n hiku b^aar hos. Yaanee t~a hooa chavan~a khaa'n b^aahir van~a'nd~ar huee.

Raajooa huna khe bus miss ka'nd~o d^itho...

G^an~t~eea me'n hina driver khe puthiyaa'n halan~a laai chayo ,

D~aree kholiyaaee'n ai'n puchhiyaaee'ns ,’ Maa'n t~okhe lift d^e-ee saghaa'n th~o ?”

‘Dhan~eea jo rahim. T~avhaa'n jee had~a mahirbaanee .Maa'n hikr^ee interview laai vaj~ee rahee aahiyaa'n.’Huna javaab d^ino.’’Ai'n maa'n ag^ume'nee late aahiyaa'n.’

‘Kahir^ee jag^ah ?’ , Raajooa puchhiyus .

‘Hotel Oberoi je vejho aahe ’ ,huna javaab d^ino.

A'nd~ar achu ! Maa'n bi ut~e-ee vaj~ee rahiyo aahiyaa'n,Raajooa javaab d^inus.''

Raajooa a'nd~ara me'n sochiyo ,’Kahir^o na it~faak aahe. Para hina khe pahuchaain~a laai maa'n t~a d~uniyaa je kunda t~aaee'n bi vaj~aa'n haa. Ar^e Dhan~ee! Chhaa t~a soo'nha!’

Ocht~o b^aara jee nazara Raajooa t~e pe-ee ai'n t~amaam vaake saa'n ruan~u shroo kayaaee'n . Hina Raajooa vati achan~a laai pa'nhi'njoo'n nandhir^iyoo'n b^aa'nhoo'n phailaayoo'n.

Raajoo ajaba me'n paijee viyo .B^aara khe ha'nja me'n khayaaee'n ai'n huna me'n hika khhoosheea jee lahir^a achee ve-ee. B^aar t~amaam khhoosh ho ai'n Raajooa jo naku patan~ shroo kayaaee'n.,

Ocht~o Raajooa mahisoos kayo t~a sa'nd~as hayaat~ee jon~asi je maut~a khaa'n poi , jahi'n khe hoo behad~ bhaaee'nd~o ho, ket~ree na ub^aan~kee th~ee ve-ee huee.

Hina lady d^aa'nh nihaariyo ai'n puchhiyaaee'ns ,’T~oo'n kith~e vaj~an~ th~ee chaahee'n.’ ?

Huna chayo ,’,’Oberoi hotel je vejho hiku Raajoo House aahe Unhan moo'nkhe interview laai ghuraayo aahe.’

Kujhu panaa'n hina pa'nhi'njee purse maa'n b^aahir kadhiya ai'n chayaee'n, 'D^iso. Heeu aahe Letter of interview ai'n heeu aahe mu'nhi'njo javaab. Moo'nkhe naukree jee sakhht zaroorat~ aahe .’

Ai'n Raajooa khe kuchhu panan jo set d^inaaee'n.

Raajoo vaair^o th~ee viyo chhakaan~ t~a application sa'nd~as hee company d^aa'nh huee.

Raajoo t~akar^ me'n panaa par^han~ shroo kaya...Behad~ suthaa.

Raajoo t~amaam socha me'n paijee viyo. Hina ut~e jo ut~e faislo kayo t~a maa'n khes naukr^ee d^ee'nd~us para keea'n b^udh~aaes t~a hooa sa'nd~as hee office interview lai vaj~ee rahee huee...

Ocht~o b^aara Raajooa d^aa'nh nihaare muskiraayo. Chhaa d~il chhikee'nd~ar b^aar.

Para hoo t~amaam mu'njhee piyo t~a b^aara khe khan~ee heea keea'n akelee interview lai aaee huee.

So huna khaa'n puchhiyaaee'n,’ Jad^ahi'n interview laai a'nd~ar ve'nd~ee'na, t~a b^aara khe t~a a'nd~ar kona khan~ee vaj~ee saghad~eea'n.’

‘Maa'n akelee aahiyaa'n ai'n moo'nkhe ko mad~ad~ karan~ vaaro kona aahe. Maa'n receptionist khe minth~a ka'nd~as t~a baar^a jee kujhu minta sa'nbhaal kare. Dhan~ee kare t~a hooa moo'nkhe saath~ d^e.’ huna chayo ‘

Et~re me'n hoo Raajoo House pahut~aa .Car beethee ai'n hiku guard dukoo'n paaee'nd~o aayo.

Hina Raajooa khe salaam kayo.

Raajooa koshish kayee t~a b^aar zaala khe motaae d^e para b^aara vaakaa karan~u shroo kayaa ai'n hunakhe chhad^an~a jee na kayaaee'n...

’Ocht~o Rajoo huna khaa'n puchiyo ,’B^aar het~ro moo'n saa'n keea'n hiree viyo aahe?,’

Zaala kuchhu vakt~u maath rahee ai'n poi javaab d^inaaee'n,’T~avhee'n bilkul hunaje d^aad^e vaa'nguru th~aa lag^o jeko 2 haft~aa ag^ume'n hika car je haad~se me'n pa'nhi'nje puta saa'n yaanee t~a mu'nhi'nje mur^sa saa'n maree viyo. D^aad^e ai'n pote jo paan~a me'n t~amaam pyaar ho ai'n kalaakan jaa kalaak paan~a me'n raa'nd~iyoo'n ka'nd~aa hua .’

Raajooa khe hee b^io shock lag^o. Pahree'n bus stop t~aa'n lift ,poi sa'nd~as office me'n interview ai'n haan~e heea g^aalh

Ocht~o hina zaala Raajoo d^aa'nh moo'nh pheriyo ai'n chayaaee'n, ,’Moo'nt~e hika mahirbaanee kayo .Maa'n interview laai a'nd~ar vaj~aa'n t~est~aaee'n b^aara jee sa'nbhaal kayo .T~avhaa'n saa'n t~ a hee had~a hiree viyo aahe.’

Raajoo kuchhu vakt~a laai javaab d^e-ee na saghiyo. Zaala t~amaam mu'njhiyal th~e lag^ee.

Raajoo achaanak faislo kayo t~a maa'n hinan saa'n gad^jee a'nd~ar ve'nd~us .

Paan~a khe chayaaee'n t~a ,d^isaa'n t~a mu'nhi'njaa maan~hoo keea'n th~aa react kan jad^ahi'n moo'n khe pa'nhi'nje hee office me'n hinan saa'n gad^u ghira'nd~o th~aa d^isan ‘.

So chayaaee'n , ‘Theek aahe.’

Zaal saamat~ jo sahu kha'nyo.

Ai'n sabhu gad^jee lift d^aa'nh vadh~iyaa .

Liftman hinan khe d^isee d^aadho khhoosh th~iyo ai'n b^aara d^aa'nh ishaaro d^e-ee Raajooa khe chayaaee'n , ’Saaee'n ! Moo'nkhe khhabara kona huee t~a t~avhaa'n khe hair^o suhin~o poto aahe.’

Raajoo iho b^udh~ee ajab khaad~o ai'n paan~a khe chayaaee'n ,’Muhi'njaa maalik ! Shala ee'ne huje haa .’

Jad^ahi'n sabhu reception t~e pahut~aa , t~a receptionist hunan khe d^isee tipu d^ino ai'n chayaaee'n, ‘Saaee'n! Moo'nkhe khhabara kona huee t~a t~avhaa'nkhe hair^o man mohee'nd~ar poto aahe. Helat~aaee'n hina khe kith~e likaae vethaa huaa? '

’Raajoo javaab kona d^ino, rug^o muskiraayaaee'n ai'n receptionist khe chayaaee'n ,’Hina khe jald~ hee Prakaash vati interview laai vathee vaj~u. Test~aaee'n maa'n b^aara saa'n hit~e th~o t~arsaa'n ".

Receptionist samjhee kona saghee t~a chhaa halee rahiyo ho para jald~hee tipu d^ayee uth~ee ai'n zaala saa'n gad^u Prakaash jee cabin d^aa'nh vadh~ee veyee.

Raajoo yakd~am Prakaash khe intercom t~e phone kayo ai'n chayaaee'n. ’Prakaash ! Dhiyaana saa'n b^udh~u. Jeka lady t~okhe gad^jan~ laai achee rahee aahe unhe khe moo'n ag^u me'n hee interview kayo aahe.Jald~u hee hina khe letter of appointment d^ees. Mahine me'n Rs. 2OOOO ai'n sabh perks.’

Ai'n yakd~am line cut kayaaee'n.

Jad^ahi'n receptionist Prakaash je cabin me'n ghir^ee t~a chayaaee'n ,’ Prakaash …

Para kujhu vadh~eeka chae t~ahi'n khaa'n ag^u Prakaash chayo, 'Moo'nkhe khhabar aaahe, Sir moo'nkhe phone kayo.’'

Et~re me'n Rajoo sochan~ shroo kayo, 'Maa'n hinakhe pa'nh'ni'nje puta je department me'n huna jo assistant kare rakha'nd~us .Shaayid~ mu'nhi'njo fazeelat~ bhariyo para bekaar putu hina khe pyaar karan~ lag^e ai'n heea suhin~ee zaal mu'nhi'njee nu'nha'n th~iye ain sa'nd~as man mohee'nd~ar b^aar mu'nhi'njo poto th~ie...Inhe khaa'n sutho vadh~eeka chhaa th~ee saghe th~o.? Ai'n zaroor heea manu mohee'nd~ar ai'n hoshiyaar zaala mu'nhi'nje puta khe control me'n aan~e sagha'nd~ee.’

Et~re me'n Prakaash b^aahir aayo d^isan~a laai t~a chhaa th~ee rahiyo ho.

Raajoo vejho acharn~a laai ishaaro d^inusi ai'n chayaaee'ns, ‘Hinakhe mu'nhi'nje fazeelat~ bhariye para bekaar puta jo assistant kare rakhees.’

Ai'n khesi g^ujhee muskiraat saa'n d^ithaaee'n

B^inhee ocht~o khilan~ shroo kayo ai'n hath~u milaayaaoo'n.

End of the Story


Story No. 2
UD~AM

Jad^ahi'n Kishor kama t~e vaj~ee rahiyo ho t~a hina d^itho t~a jaam maan~hoo hikr^e peersan maan~hooa je chaugrid~ beetha hua jo shaayid~ theek kona ho yaa t~a behosh th~ee viyo ho .

G^an~t~eea me'n hina pa’nhi'nje driver khe car rokan~a lai chayo ai'n heth lath~o. Puchhan~a t~e maan~hun b^udh~ayus t~a hoo behosh th~ee viyo ho. Hina huna maan~hooa khe hospital vathee vaj~an~a jee aachha kaee.

So jeke maan~hoo maujood~ huaa t~inkhe huna maan~hooa khe car me'n rakhan~a laai chayo ai'n ka'nhi'n vejhee Ispat~aal d^aa’nh vaj~an~a lag^o.

Ocht~o hoo maan~hoo sujaag th~iyo ai'n chayaaee'n ,’Wah chhaa t~a mazo aahe Mercedez A/C car me'n safar karan~a jo, so bi naye me'n naye model me'n.’

Kishor iho jaache t~amaam ajaba me'n piyo t~a hoo car je a'nd~raa'n bi car jo model suj~aan~e saghiyo.

Poi unhe maan~hooa chayo ,’Ket~re vakt~a khaa'n poi maa'n hair^ee car me'n safar kare rahiyo aahiyaa'n . Moo'nt~e ait~baar ka'nd~e'n t~a kahi'n vakt~ moo'nkhe 4 saag^yoo'n cars huyoo'n?

Kishor toka me'n chayo,’ Sachu?’

Para hina jaachiyo t~a man~hoo t~amaam shaand~aar pie lag^o . Chhaa t~a polish ai'n chhaa style.

So hina puchhiyus,’ Chhaa th~iyo?’

Hina javaab d^inus ,’Saag^e tin vices je kare d^ukha bharee kahaan~ee . Moo'n inhe laai t~amaam g^aree keemat~ bharee aahe .Haan~e maa'n nayee shrooaat~ th~o karan~ chaahiyaa'n.’

Kishor t~maam hamd~ard~eea me'n puchhiyus ,’ Para keea'n?

Huna javaab d^ino ,‘ Mu'nhi'nje maghhza ochto varee sochan~ shroo kayo aahe .’

Kishor puchhiyus ,’Maa'n t~avhaa'n khe kith~e laahiyaa'n ? Kith~e raha'nd~aa aahiyo ?’

Man~hooa javaab d^ino ,’Jit~e t~oo'n moo'nkhe laahee'nd~e'n uhoee mu’nhi'njo ghar aahe .Maa'n t~a footpath~ t~e raha'nd~o aahiyaa'n"’

Kishor javaab d^inus,"Maa'n Raajat house Andheri vaj~ee rahiyo aahiyaa'n. Jit~e raste t~e lahan~ chaahiyo , ut~e t~avhaa'n khe laahe saghaa'n th~o. Rug^o b^udh~aayo .’

Ocht~o maan~hooa me'n jaan achee ve-ee ai'n puchhiyaaee'n ‘ Chhaa Metropolitan ?’

Kishor hun jo suvaal b^udh~ee vaair^o th~ee viyo para maan~hooa khe b^udh~aain~a khaa'n keeb^aayaaee'n.

Maan~hooa chayo .’Maa'n samjhee saghaa'n th~o t~a t~oo’n g^aalh maj~an~a khaa'n keeb^aaee'n th~o, para je t~oo'n hut~e vaj~ee rahiyo aahee'n t~a yaad~ kar t~a jekaa th~ulhee ai'n bad~shikil Zaala reception t~e viha'nd~ee aahe, uhaa ee sabhu faislaa ka'nd~ee aahe ai'n naki sa'nd~as Boss jeko a'nd~ar viha'nd~o aahe . Bas hinakhe hikr^ee kamzoree aahe ,,Hikr^o putu ath~as. Bas puta puthiyaa'n asul charee aahe. Huna je baare me'n g^aalhaai t~a t~okhe business mila'nd~o. Aj~aa'n bi bahit~ar th~ee'nd~o t~a huna je laai kujhu comics vathee vaj~u .’

'Ag^t~e chayaaee'n"Building je saamho'n hiku kit~aaban jo d~ukaan ahe ,ut~aa'n kit~aaba khhareed~ kari.’

Kishor vaair^o th~ee viyo para faislo kayaaee'n t~a ie'n ee ka'nd~usi ..

Maan~hooa chayo ,‘Jest~aaee'n t~oo'n math~e aahee'n t~est~aaee'n maa'n t~u’nhi'njee car me'n sumha'nd~us Maa'n pa’nhi'njaa shaand~aar d^eeha'n, yaad~ kare rahiyo aahiyaa'n . .B^ee g^aalh , pa’nhi'nje driver khe chau t~a mu’nhi'nje laai haka noodles bhaaj^iyun saa'n gad^u paase vaaree restaurant khaa'n khhareed~ kare . Unhan jo khaad~o behad~ sutho aahe .Moo'n ket~ran d^ee'nhan khaa'n pooro kona khaad~o aahe.’

Kishor ajaba me'n paijee viyo ai'n sochiyaaee'n , ‘Hina haalat~ me'n bi style ath~as.’

So hina driver khe ee-e'n hee karan~a laai chayo .

Hoo car maa'n heth lath~o ai'n comics khhareed~ kare Metropolitan me'n math~e viyo .

Receptionist khe gad^iyo ai'n chayaaee'n ," Moo'n b^udh~o aaahe t~a t~okhe t~amaam hoshiyaar putu aahe ja'nhi'nkhe comics d^aadhaa van~a'nd~aa aahin. So mahirbaanee kare hee accept kar.’

Receptionist t~amaam emotion me'n bharjee ve-ee. Huna je akhiyun me'n g^or^haa bharjee aayaa .

Chayaaee,' T~oo'n pahiriyo'n maan~hoo aahee'n ja'nhi'n mu’nhi'nje puta jo et~ro sochiyo aahe. Jeke maan~hoo hite achan th~aa,uhe rug^o pa’nhi'njo ee socheen th~aa. B^ee kahi'n g^aalh jee parvaah hee kona ath~an .’

,Ar^e moo'nkhe g^aalh visree ve-ee .Maa'n boss khe chava'nd~as t~a t~avhee'n aayaa aahiyo," hina ag^t~e chayo

Poi hina khhaane maa'n kujhu paanaa kadhiyaa ai'n a'nd~ar ve-ee. Kishor pa’nhi'n jaa panaa suj~aat~aa.

Jaam vakt~u a'nd~ar huee para Kishor t~amaam sabur saa'n t~arsiyo.

Aakhhir hooa jad^ahi'n b^aahir nikt~ee t~a a'nd~ar vaj~an~ laai ishaaro d^inaaee'ns

Jad^ahi'n a'nd~ar viyo t~a boss t~amaam suthee mood me'n ho.

Chayaaee'ns , ‘Moo'n t~u’nhi'njaa papers jaachiyaa aahin ai'n maa'n samjhaa'n th~o t~a t~okhe hee contract d^iyaa'n. Yakd~am kamu karan~ shroo kar. Mu’nhi'njee receptionist t~okhe guide ka'ndee.’

Kishor b^aahir aayo ai'n receptionist vat~ vaapas viyo ai'n chayaaee'n.’B^ie d~afe maa'n t~u’nhi'nje puta laai general knowledge jaa kit~aaba aan~ee'ndusi'.

Ai'n khaa'nus mokala vart~aaee'n.

Rast~e t~e car me'n man~hoo munt~azir vetho ho ai'n puchhiyaaee'n ‘Chhaa th~iyo ?’

‘T~avhaa'njee g^aalh baraabar huee .Moo'nkhe contract milyo.’

Maan~hooa chayo ,’ Jekad^ahi'n t~oo'n moo'nsaa'n sidh~o hala'nd~e'n t~a maa'n t~okhe pa’nhi'nje zabard~ast~ aazmood~e saa'n t~okhe guide ka'nd~usi. Haan~e moo'nkhe b^udh~aai, t~a mu’nhi'nje lai ghan~o rakhiyo ath~aee?Moo'nkhe 5% contract je value t~e izat~ saa'n khapan’.

Kishor t~amaam izat~ varo man^hoo ho ai'n yakdam maj~aaee'n...

Man^hooa puchiyus ,’Haan~e kith~e vaj~an~a jo khhiyaal ath~aee ?’

Kishor javaab d~ino ,’Cosmopolitan .’

‘’‘Oh iho muskiraaee'nd~ar kaatkoo. Moo'nkhe sochan~ d^e . .Haan~e mahirbaanee kare hut~e na vaj~u. Hoo t~okhe kadhee b^aahir uchhlaaee'nd~o . Para asaa'n khe plan karan~ khape .Hoo golf jo t~amaam shaukeen aahe ai'n t~amaam regularly Apollo golf club me'n ve'nd~o aahe . Golf club khe join kar .Maa'n t~okhe sekhaaree'nd~us t~a kee'na’n golf khelje .Et~re kadar maa'n t~okhe club maa'n expert vathee d^ee'ndus .Chandan t~okhe sekhaaree'nd~o t~a golf keea'n khelje . .Iho t~amaam vad^o corporate house aahe ai'n je t~oo'n t~amaam dh~iyaan saa'n hala'nd~e'n t~a hikr^e hee contract saa'n t~u’nhi'njee hayaat~ee thahee pava'nd~ee .Jekee maa'n chavaa'n so kar t~a sobha khata'nd~e'n', maan~hooa chayo .

,"Ai'n yaad~ kar ,’ maan~hooa ag^t~e chayo.’ ‘ t~a sabhnee insaanan me'n kamzoriyoo'n hoo'nd~iyoo'n aahin . Unhan khe jaach ai'n unhan jo faaid~o vathu .Para kad^ahi'n bi had~a khaa'n b^aahir na vaj~ji ai'n maan~hun khe nuksaan na pahuchaaiji . Ai'n hameshaa paan~a t~e kaaboo rakhiji ‘.

Kishor muskiraayo ai'n chayaaee'n ,’Jeea'n t~a haan~e asee'n bhaaeevaar aahiyoo'n, moo'nkhe t~avhaa'nje laai ka'nhi'n na'ndhee ai'n saaf Hotel me'n rahan~ jo int~izaam karan~ khape. T~avhee'n aaram kayo para ochit~o moo'nkhe t~avhaa'n maa'n dapu lag^an~u shroo th~iyo aahe .Inhe me'n ko shaku konhe t~a jald~hee t~avhaa'n khe pa’nhi'nje zabard~ast~ aazmood~e je kare mu'nhi'njee kaa zaroorat~ na pava'nd~ee ai'n moo'nkhe b^aahir uchhlaaee'nd~e phito ka'nd~aa. .’

Ai'n hinakhae atkal Rs. 5OOO d^inaaee'n.

Maan~hooa javaab d^ino, ‘ Barabar moo'n me'n khhaamiyoo'n aahin para ocht~o moo'n t~okhe pa’nhi'nje puta vaa'ngur samjhan~ shroo kayo aahe. Moo'nkhe kaa family kona aahe. Moo'n hamesha paan~a khe akelo mahisoos kayo aahe . Para ocht~o maa'n paan~a khe t~amaam t~aakat~ saa'n bharpoor mahisoos kayaa'n th~o .Maa'n samjhaa'n th~o t~a moo'n pa’nhi'nje chukun jo hisaab d^e-ee pooro kayo aahe. Haan~e moo'nkhe jaachiji ai'n d^isiji t~a maa'n ket~ro dynamic th~ee saghaa'n th~o.’

Kishor muskiraayo, khaa'nus moklaayaaee'n ai'n t~amaam suthee mood me'n ghar viyo.

End of the Story


Story No. 3


Varee janam vathan~

Office me'n t~amaam maath huee.

Udh~aar vatha'nd~ar udh~aar d^ee'nd~ar khe pa'nhi'njaa sab kuchh assets th~e d^inaa.

Ocht~o d~aru zor saa'n khuliyo ai'n hikr^ee na'ndhr^ee chhokr^ee dukoo'n paaee'nd~ee a'nd~ar ghir^ee . Maan~as puthiyaa'n huee .Ihaa na'ndhr^ee chhokr^ee karz vathand~ar vaare jee dh~eeu huee.

Jad^ahi'n udh~aar d^ee'nd~ar jee nazar chhokr^eea t~e pe-ee t~a huna jee shikil lahee ve-ee. Ai'n sochiyaaee'n, ’Heea t~a mu'nhi'njee dh~eeu aahe jekaa kujhu saala ag^e maree ve-ee huee. Ar^e mu'nhi'njaa maalik! Hee chhaa th~ee rahiyo aahe?’

Pa'nhi'njoo'n akhiyoo'n hina beait~bareea me'n mahitiyoo'n .

Chhokr^ee peeu d^aa'nh vadh~ee ve-ee.

Pin~as naaraaz th~ee joi khe chayo ,’T~o hina khe hit~e keea'n achan~ d^ino ?

Maan~as chayo ‘,T~okhe khhabar aahe t~a kahir^ee na mithe subhaav jee b^aar aahe . Para aj^u maa'n hinakhe kabze me'n rakhee na saghiyas.Pan~eea khaa'n b^aahir nikr^ee ve-ee ai'n zid~u kayaaee'n t~a maa'n papa khe gad^ijaa'n. So inakare b^iyo ko chaaro na ho savai eea'n karan~a je ."

Ocht~o chokr^eea jee nazar udh~aar d^ee'nd~ar t~e pe-ee . Hooa zare ghat samaadh~eea me'n achee ve-ee ai'n ghoore huna khe d^isa'nd~ee rahee.

Ocht~o chokr^eea huna d^aa'nh nihaare muskiraayo ai'n puchhiyaaee'ns ,T~avhee'n raa'nd~ me'n ghor^aa th~iyo ai'n maa'n t~avhaa'n t~e savaaree ka'nd~as.’

Udh~aar d^ee'nd~ar iho b^udh~ee sakhht~ hairaan th~ee viyo ai'n paan~ a khe chayaaee'n ,,’.Maalik mu'nhi'njaa . Ihaa ee raa'nd~ t~a maa'n pa'nhi'njee dh~eeu saa'n ka'nd~o hos.’

So t~amaam maath me'n pata t~e ghor^e vaa'ngur vetho .

Ocht~o chokr^eea khilan~ shroo kayo ai'n udh~aar d^ee'nd~ar khe chayaaee'n ‘, Ked^aa na t~avhee'n stupid aahiyo .Chhaa ghor^aa tie ai'n coat paaee'nd~aa aahin ?Jald~ee laahiyo .’

Karz vatha'nd~ar pa'nhi'njee dh~eeu t~e naaraaz th~iyo para udh~aar d^ee'nd~ar ishaaro kare rokyus.

Hina pa'nhi'njo coat ai'n pa'nhi'njee tie laath~ee ai'n varee pata t~e ghor^e vaa'nguru vetho.

Na'ndhir^ee chokr^ee putheea t~e tipo d^e-ee vethee ai'n chayaaee'ns ,’Jald~ee duka paayo .’

Maath meth me'n huna ie'n karan~ shroo kayo.

Ocht~o chokr^eea chayus , ‘Ag^u me'n t~a t~avhee'n t~akr^o duka'nd~aa huaa .’

Udh~aar d^eed~ar sochiyo,’Hina jee g^aalh baraabar aahe .Ag^ume'n maa'n t~akr^o duka'nd~o hos para mu'nhi'njee dh~eeu je maut~a khaa'n poi mu'nhi'njo hayaat~eea maa'n chaahu nikr^ee viyo aahe ‘

So aahist~e javaab d^inaaee'n,.T^u'nhi'njee g^aalh baraabar aahe para maa'n koshish kare t~akr^o duka'nd~us .’

Ocht~o chokr^eea vaako kare chayo,’T~arso .Chhaa ag^yaa'n vad^ee nad~ee nath~aa d^iso ?’

Hina dh~iyaan saa'n paryaa'n nihaariyo ai'n hika nad~eea khe d^isan~a jo mikhir^u kayaaee'n .

‘Baraabar ,maa'n d^isee saghaa'n th~o ,’hina javaab d^ino

Chokr^eea chayo ,’Moo'nkhe hika mazboot~ b^er^ee thaahe d^iyo’.

Hina chainee t~araf th~ulhe ai'n mazboot~ pane jee t~alaash kaee.

Ocht~o hika idea aayas, Agreement jaa panaa'n ghuriyaaee'n jeke t~amaam th~ulhe ai'n mazboot~ cover saa'n b^adh~ala huaa.

Hath~a me'n khan~ee hina documents je cover khe jud~aa karan~ shroo kayo .

Sa'nd~as assistant vaako kayo ,’ Saaee'n ! Hee chhaa kare rahiyaa aahiyo .’

Para hina rug^o muskiraayo ai'n cover khe chhike b^aahir kayo. Unhe maa'n t~amaam suthee mazboot~ b^er^ee thaahiyaaee'n. Inhe kama me'n hoo maahir huo.'

Poi hina documents phaare phitaa kayaa.‘

Assistant vaako kare chayo, ‘Saaee'n , t~avhaa'n 5O lakhan jaa documents phaare naas kayaa .’

Para hina javaab kona d^ino ai'n b^er^ee chokr^eea khe d^inaaee'n ..

‘Haa'n heea vath. T~okhe van~e th~ee ?’Hina suvaal kayo .

‘Haa ,haa !Chokr^eea javaab d^inus ., Para haan~e maa'n ghar ve'nd~as ai'n pa'nhi'nje baby khe kuchhu khaaraaee'nd~asi.’

‘Iho brown ricchu ?’ Hina puchiyo

Chokr^ee gad~ gad~ th~ee ve-ee .’Haa haa! Para t~avhaa'n huna khe d^itho aahe?’ chokr^eea puchhiyo

Hoo keea'n visaare saghiyo th~e t~a sa'nd~as dh~eeu hika brown richha khe ha'nja me'n khan~ee muee huee.

So hina javaab d^ino, 'Ha! Moo'n t~u'nhi'nje baby khe d^itho aahe.’

Ocht~o chhokr^eea jee mood phiree ve-ee .Huna khe g^araathiree paae muskir^aayaaee'n ai'n t~akr^o b^aahir nikr^ee ve-ee.

Hina khhooshee me'n g^or^haa g^aar^an~ shroo kayaa. Hoo barabar huna jee dh~eeu huee jekaa vatis vaapas aaee huee.

Paan~a khe chayaaee'n, 'Oh rahim ka'nd~ar Maalik! T~o moo'nt~e rahim khaad~o aahe. T~o moo'nkhe mu'nhi'njee dh~eeu vaapas d^inee aahe.'

Assistant varee khes chayo,’ Saaee'n, t~avhaa'n hee chhaa kayo?’

Hina javaab d^ino ,’Maa'n nath~o chahiyaa'n t~a mu'nhi'njee dh~eeu je papa khe kaa paise jee khot huje na t~a hoo hunajee poori sa'nmbhaala keea'n ka'nd~o ?

Para kahi'n bi huna khe kona samjho.

End of the Story


Story No. 4


Sacho d~ost~

Chandroo departmental store maa'n b^aahir aayo . B^inhee hath~an me'n packages huasi .Ocht~o ka'nhi'n maan~hooa khes Chhuhiyo.

Chandroo puthee varaaee ai'n hika t~amaam ravaajee kapr^aa paat~al maan~hooa khe d^ithaaee'n .

Unhe maan~hooa chayo, ’Kahir^ee na d^ukha jee g^aalh aahe t~a pa'nhi'nje puraan~e d~ost~a Hari khe nath~o suj~aan~e saghee'n?

Chandroo ajaba me'n paijee viyo ai'n chayaaee'n ,’ Mu'nhi'njaa Dhan~ee !Ket~ro na t~o me'n pher^o aayo aahe .Chhaa th~iyo ?."

‘Moo'n dh~a'ndh~e me'n jaam vij~aayo para moo'n karazdaaran khe hiku hiku rupayo d^ino ai'n heea mu'nhi'njee haalat~ aahe. Haan~e maa'n hika chawl me'n raha'nd~o aahiyaa'n,’Hari javaab d^ino .

Chandroo puchhiyus,. T~oo'n moo'n vati chhona aae'n? ?Hayaat~eea me'n paiso sabh kuchh konhe .’

‘Pa'nhi'njee izat~ yaa vad^aaee moo'nkhe t~o vat kona achan~ d^ino.’Hari javaab d^ino .

‘Khhair th~iyo so th~iyo .Haan~e mu'nhi'njee car me'n veh. Moo'nkhe office me'n zarooree meeting aahe ai'n maa'n ut~e vaj~ee rahiyo aahiyaa'n.Mu'nhi'njo driver t~okhe vaapas chhad^ee'nd~o. Asaa'nkhe atkal adh~u kalaak g^aalaahin~ laai aahe.’Chandroo javaab d^ino.

Ai'n b^aee gad^u car me'n vethaa.

Haan~e Hari Chandrooa t~araf nihaariyo ai'n puchhiyaaee ,’Haan~e t~u'nhi'njo ai'n t~u'nhi'njee family jo chhaa haal aahe?’

‘Sabhu theek aahe .Maa'n lakhe'n rupayaa kamaayaa'n vetho .Ai'n assee'n sabhu yaani t~a maa'n, mu'nhi'n jee joi,putu ai'n dh~eeu gad^u raha'nd~aa aahiyoo'n . Asee'n t~amaam pyaar saa'n paan~a me'n g^aalhaaee'nd~aa aahiyoo'n. Para asaa'nje mithiyun g^aalhiun je vicha me'n maa'n samjhaa'n th~o t~a hika deevaar aahe ai'n paan~a me'n t~maam sutho communication kona aahe .Inhe kare maa'n mu'njhial aahiyaa'n ,‘Chandrooa javaab d^ino.

Cha'ndroo ag^t~e chayo,’ Maa'n natho samjhaa'n t~a sabab g^olhan~ savlo th~ee'nd~o para maa'n zaroor dh~iyaan saa'n sabab g^olharn~ jee koshish ka'nd~us .Khhair!Saanjhun jo zaroor mu'nhi'nje ghar dinner laai achiji ai'n zaroor pa'nhi'njee family khe bi vathee achiji jeea'n t~a paan~a me'n sabhu hika b^ie khe suj~aaran . Maa'n inkaar b^udh~an~a laai t~yaar kona aahiyaa'n. . Mu'nhi'njo driver t~avhaa'nkhe achee vathee ve'nd~o ..Address d^ijaa'ns . Maa'n t~okhe vaapas chhad^ee'nd~us .Inhe numoone t~u'nhi'njee family saa'n gad^jan~a jo vajhu mila'nd~o. Khhair. Ghara me'n haalat~oo'n kee'na ath~aee?

‘Waah! Muhi'njee joi ai'n muhi'njan b^aaran moo'nkhe inhe d~ukhie vakt~a me'n saath~ d^ino. T~amaam khharcha ghataae chhad^iyaaoo'n. Shaahookaree haalat~ maa'n ghhareebee haalat~ me'n vaj~an~ d^ukhiyo aahe.’ Hari javaab d^ino.

‘T~oo'n sach pach kismat~ vaaro aahee'n. Maa'n chayee nath~o saghaa'n t~a mu'nhi'njee family saag^iyun haalat~un me'n keea'n hale haa.’ Chandroo javaab d^ino.

Saanjhun jo Chandroo je driver Hari ai'n sa'nad~asi family khe mahila jahir^e ghara me'n vathee aayo.

Chandroo pa'nhi'nje joi khe chayo ,’Soche sagha'nd~ee'na t~a asaa'n je ghar ker aayo aahe ? '

Suvaal b^udh~ee sa'nd~as joi vaair^ee th~ee ve_ee. Hari khe cha'ng~ee t~arah jaachiyaaee'n ai'n chayaee'n ,’ T~o me'n kaafee change aaee aahe. T~o cha'ng~ee t~ora vij~aaee aahe. Mu'nhi'nje th~ulhe mursa khe sekhaar t~a excerise kee'na kabee aahe."

Ai'n sabhinee gad^jee khilyo.

B^aaran bi Uncle Hareae khe suj~aat~o ai'n dil saa'n kheekaariyaaoo'ns .

Poi hoo dinner lai gad^u vethaa.

T^amaam sutho atmosphere ho. Chainee t~araf khila hee khila huee para Hari mahsoos kayo t~a inhe sabhinee je puthiyaa'n kujhu likal mo'njhaaro huo.

Cha'ndrooa paan~a khe chayo ,’D~uniyaa jee har cheez ath~an. Poi hee likala ghab^raat chho ? Ajaba jee g^aalh aahe t~a hikr^o g^aalhaae masa pooro th~o kare t~a b^iyo thak maj~e th~o .Nako paan~a me'n kujhu bahisu ai'n nako rad~kad~.’

So b^aahiraa'n sabhu t~amaam sutho guziriyo .

Jad^ahi'n moklaain~a jo vakt~u aayo t~a Chandroo Hareea khe paase vaaree room me'n vathee viyo ai'n zoree hiku packet hath~a me'n d^inaaee'ns ai'n chayaaees ,’ Jekad^ahi'n t~o hika puraan~e d~ost~a khaa'n na'ndhr^ee sookhr^ee vathan~ khaa'n inkaar kayo t~a maa'n ag^e halee t~o saa'n kobi laag^aapo na rakha'nd~usi‘.

Hari packet t~a kabool kayo para a'nd~ara me'n mu'njhee viyo.

Jad^ahi'n ghar pahut~o t~a bathroom me'n a'nd~ar viyo ai'n jee-e'n samjho huaaee'n, packet me'n paisa huaa para dh~an~ee mu'nhi'njaa. 5OOOO rupayaa! Hari ajaba me'n paijee viyo.

Hoo Cha'ndraooa je problem t~e sochee'nd~o rahiyo.

Jeea'n t~a Hari t~amaam hoshiyaar maan~hoo ho, hina faislo kayo t~a hunan je zi'nd~ageea jee cha'ng^ee t~arah jaacha ka'nd~usi para t~amaam g^ujhe numoone me'n .

So,hina pa'nhi'nje d~ost~a je dh~eeu saa'n shrooaat~ kayee

Hoo college je b^aahiraa'n vaj~ee beetho ai'n huna je achan~a laai t~arsiyo .

Jad^ahi'n hoo aakhhir me'n hut~e pahut~ee t~a t~amaam ghab^iraayal pie lag^ee.Chainee t~arf pie nihaariyaaee'n paka karan~ lai t~a ker d^ise t~a kona th~o.Yakd~am kujhu paisa hikr^e paan vaare je counter t~e rakhiyaaee'n ai'n secound me'n ut~aa'n kuchhu khayaaee'n.Poi huna college je t~araf halan~ shroo kayo.Rast~e t~e purse kholiyaaee'n ai'n unhe me'n vidh~aaee'n.;

Hari iho sabhu d^isee vair^o th~ee viyo .Saamho'n hika chaa'nhi je d~ukaan me'n vaj~ee vetho .

Hikr^o cup chaahi'n jo order kayaaee'n ai'n college khe vehee jaachan~ lag^o

Waiter hee sabhu jaachiyo ai'n chayaaee'n ‘,Ajeeb college aahe jit~e ghan~e kad~ir students drugs t~e th~aa halan . Hoo saamho'n blue shirt me'n maan~hoo d^iso th~aa. Police hunakhe vakt~ bi vakt~ khan~ee ve'nd~ee aahe para kalaaka khana me'n vaapas achee ve'nd~o aahe .Lag^e th~o t~a police hina saa'n b^ita aahe.’

Hari paan~a khe chayo ,’So iho problem aahe.’

Hoo ghar t~amaam mu'njhiyala haalat~ me'n pahut~o .

T~amaam cha'ng^ee t~arah sochiyaaee'n ai'n poi hika jaasoos agency vat viyo.

Huna khaa'n paisan jee paka kare, Hari hunan khe 3 addresses d^inyoo'n.

Kujhu d^ee'nhan khaa'n poi jasoos agency khes phone kayo ai'n hoo hunan khe gad^jan~ viyo .

Agency je maalik chayo ,’Navjavaan jo hikr^ee call girl saa'n had~a rasto aahe .Roz huna khe gad^ja'nd~o aahe. Chhokr^ee t~amaam samjha vaaree, par^hiyal ai'n zamaane saa'n puj^ee khaain~a vaaree aahe . B^oliyun me'n maahir aahe ai'n hika foreign consulate me'n kamu ka'nd~ee aahe. Hara jume t~e hooa Delhi ve'nd~ee aahe maan~hun khe entertain karan~ ai'n aart~vaar raat~ jo vaapas ee'nd~ee aahe .Dhan~ee mu'nhi'njaa!, Chhaa khaufnaak combination. Haka t~e paan~a me'n behad~ pyaar ath~an.’

Ag^t~e chayaaee'n ’,Sa'nd~as zaala gambler aahe ai'n regularly club me'n ve'nd~ee aahe . Shart~oo'n hut~e vad^iyoo'n aahin ai'n hamesha haaraaee'nd~ee aahe. Rakhee rakhee hooa pa'nhi'njee jewellery vikn~a'nd~ee aahe haara jaa paisaa d^iyan~a laai .Lag^e th~o t~a jaam jewellery ath~as.’

’Ag^t~e halee chayaaee'n,’ Maan~hooa khe hikr^ee keep aahe, jit~e hoo kad^ahi'n kad^ahi'n chhainchhar yaa aart~vaar jo ve'nd~o aahe. Lag^e th~o joi khe chava'nd~o hoo'nd~o t~a maa'n b^aahir dh~a'ndh~e lai th~o vaj~aa'n.’

Hari hee sabhu b^udh~ee safaa vaair^o th~ee viyo ai'n paan~a khe chayaaee'n ‘,Haan~e t~a sabhu zaahir aahe .Para pa'nhi'nje d~ost~a Chandroo khe keea'n b^udh~aayaa'n?’

Cha'ndroo neth faislo kayo t~a Hari saa'n maa'n zaroor sabhu discuss ka'nd~us.

B^ie d~ee'nh subuha jo hoo Chandroo je office viyo .

Jekaa bi khhabar milee huas ,saa sabhu b^udh~aayaaee'ns ai'n pachharee me'n sa'nd~as keep jee .

Chandroo had~a josha me'n achee viyo and vaako kare chayaaee'ns, ’Moo'n t~okhe paisa d^inaa t~a t~oo'n pa'nhi'njee sa'nbhaal karee'n. Ai'n t~o varee hika detective agency khe hire kayo asaa'n sabhini t~e jasoosee karan~ laai... Kujhu usool ath~aee ? Mu'nhi'njo ee paiso moo'nt~e jasoosee karan~ laai .T~uhi'njaa usoola kith~e aahin ?’

Harieea chayo, ‘Paan~a maa'n d^oh kadhan~ d^aadho d^ukhiyo aahe .Savle me'n savlo rast~o aahe b^ian khe sabhnee shayun laai d^oh d^iyan~.Para hikr^ee g^aalh t~okhe b^udh~aaee'nd~us .T~u'nhi'nje ghara jaa bhaat~ee t~amaam bhaaee'nd~ar ai'n pyaaraa aahin . Para lag^e th~o t~a t~u'nhi'nje karnaaman jee khhbar ath~an para t~osaa'n discss karan~a me'n, ghab^raaeen th~aa. T~oo'nee iho aahee'n jahi'n sabhnee je vicha me'n deevaar khar^ee kayee aahe.Na unhan.Haan~e moo'nkhe vaj~an~ jee mokal d^e.'

Chandroo khhaaran me'n javaab d^ino ,’,Jad^ahi 'n moo'nkhe t~u'nhi'nje lecture jee zaroorat~ payee , t~a maa'n t~okhe b^udh~aaee'nd~us.’

Hari bahis kona kayo . Maath me'n uth~ee khar^o th~iyo ai'n paan~a khe chayaaee'n ,’ Pa'nhi'nje t~arfaa'n theek g^aalh chave th~o . . Moo'n huna jaa ee paisaa huna t~e jasoosee karan~ lai khharchu kayaa .Para moo'n khes mad~ad~ karan~ th~e chaahee.'

Hari hina t~oofanee meeting je kare t~amaam mo'njhaare me'n paijee viyo .

B^ie d~ee'nhu jad^ahi'n Hari pa'nhi'nje ghara me'n subuh jo akhkbaar par^hee ai'n chaa'nh pee rahiyo ho t~a darvaze t~e ghi'ndn~ee lag^ee‘

Jad~ahi'n daru kholyaaee'n t~a Chandroo khe b^aahir beetho d^ithaee'n .Izat~a saa'n a'nd~ar achan~ laai chayaaee'ns j^an~u t~a hinan je vicha me'n kujhu kona th~iyo huo.

Chandroo vetho ai'n chayaaee'n ,’T~oo'n sacho d~ost~ aahee'n. Maa'n mahisoos kayaa'n th~o t~a maamlo gambheer aahe ai'n maa'n paan~a khe hee d^oh d^iyaa'n th~o.Haan~e moo'nkhe t~u'nhi'njee ee mad~ad~ jee zaroorat~ aahe. Chhaa t~oo'n ka'nd~e'n?

Ai'n hath~u hath~a me'n d^inaaee'ns.

Hari uth~ee khes dil saa'n bhakur paat~o.

End of the Story
Story No. 5


Pa'nhi'njo a'nd~ar khaain~

Mohan mumbai me'n tin saalan khaa'n poi vaapas aayo ho..Inhe vakt~a me'n huna jaam paisaa kamaayaa huaa ..

Haan~e hoo vaapas aayo ho ai'n sa'nd~as d~ost~ shaand~aar numoone me'n huna khe entertain kare rahiyo ho..

Ocht~o Mohan pa'nhi'nje Prof. jo sochiyo ja'nhi'n t~amaam sabura ai'n pyaara saa'n Mohan je ghhareeb d~ee'nhan me'n huna khe guide kayo ho t~a paiso kee'na kamaaije..

Hair^e maan~hooa khe hoo hinan tin saalan me'n keea'n visaare saghiyo th~e?

Ocht~o sa'ndas khooshee ud~aamee veyee ai'n zameer je chak kare paan~ khe beemaar samjhaaee'n ..

Sa'nd~as d~osta hina me'n phero d^itho ai'n puchiyaaee'n,’Sabhu theek aahe na ?’

Mohan javaab d^ino, ’Sabhu theek aahe para moo'nkhe sharam th~o ache t~a moo'n pa'nhi'nje pyaare Prof khe het~ro vakt~u keea'n visaariyo aahe? Dhan~ee j^aan~e t~a hoo keea'n piyo hale?’

Sa'nd~as d~ost~a Mohan d^aa'nh nazara kaee ai'n mahisoos kayaaee'n t~a kujhu na kujhu yakd~am karn~o hee pava'nd~o.

So kujhu phone calls kayaaee'n jet~re me'n Mohan hika ku'nda me'n maaayoos vetho ho.

Ochto sa'nd~as d~ost~a hina d~aa'nh nazar kaee ai'n chayaaee'n,’Haalaat~oo'n t~amaam khhraab aahin! Hoo St . George je general ward me'n piyo aahe. Ai'n subhaan~e hina jo flat neelaam piyo th~ie chhaakaan~ t~a bank ai'n b^iyan karazd~aaran khe paisa kona d^e-ee saghiyo aahe.’

Mohan jo moo'nh sharma me'n g^aar^ho th~ee viyo para hunaje d~osta chayusi, ‘Asee'n haan~e jo haan~e hospital th~aa haloo'n ai'n subhaan~e auction t~e bi.‘

Mohan javaab d^ino ,’T~oo'n sach pach sacho d~ost~ aahee'n...Para inhe jee zaroorat~ kona aahe. Maa'n hikr^ee hospital khole rahiyo aahiyaa'n ai'n moo'n hika t~amaam mashahoor doctor khe hospital halaairn~ laai choo'ndiyo aahe.’

Poi mobile khan~ee huna khe phone kayaaee'n.

Doctor huna jo aavaaz b^udh~ee d^aadho khhoosh th~iyo.

Mohan chayusi,’Moo'n t~e hikr^ee mahirbaanee kari .Yakd~am St. George Hospital vaj~u ai'n mu'nhi'nje professor Vaanee khe khan~ee Jaslok hospital me'n suthe me'n suthee room me'n rakheesi.Ai'n suthe me'n suth~haa Doctor huna laai arrange kari ai'n t~oo'n personally huna jee sa'nbhaal kaji. Paise jo asul na sochiji. Bilkul jekee van~e-ee so kaji.’

Doctor t~a had~a khhoosh th~iyo chhaakaan~ t~a iho sutho vajhu ho Mohan jee d~il khat~ana~ laai.

Javaab d~inaaee'n,’"Asul khhiyaal na kayo .Huna khe Jaslok Hospital me'n pahuchaae t~avhaa'nkhe phone ka'nd~us .Poi t~avhee'n bilaashak ut~e achjo. Bilkul relax kayo. Moo'nt~e chhad^iyo. Maa'n sabhu theek ka'nd~us .’

B^ie d^ee'nh Professor je ghar viyaa jeko neelaam th~ee rahiyo ho. Professor jo bhaityo ut~e Professor je paar^aa'n aayal ho para jin joo'n akhiyoo'n Flat me'n huyoo'n , unan huna khe rushvat~ promise kare pa'nhi'nje hath~ kayo ho .

Mohan paan~akhe chayo, "Hee t~amaam sutho vajhu aahe Professor khe vadh~eeka paisa d^iyan~ jo jeea'n t~a hika ee dh~aka saa'n huna joo'n g^an~t~iyoo'n hika ee dh~aka saa'n pooriyoo'n th~iyan.

Neelaam shroo th~iyo. Jeke maujood~ hua t~in maa'n hikr^e 3O lakh offer kayaa chag~ee'n t~arah samjhee t~a flat hika crore je worth ho.

‘Mohan chayo,’Sathi lakha.’

Sabh vaair^ aa th~ee viyaa ai'n ait~baar na piyo achen.

Party inhe g^aalh t~e sochiyo ai'n paan~a khe chayaaee'n , ‘’ Flat t~a hika crore je worth aahe."

So chayaaee'n ,’70 lakh.’

Hika chimba me'n Mohan chayo, .Hiku kiror^ ai'n Chaaleeha lakha.’

Sabh bidders maath me'n uth~ee khar^aa th~iyaa ai'n b^aahir viyaa .

Mohan behad~ khhoosh th~iyo Huna Professor khe 40 lakha vadh~eeka d^eyee saghiyo.

Hina pa'nhi'nje d~ost~a d^aa'h haan~e nihaariyo ai'n puchhiyaaee'n ,’ Ai'n sa'nd~as dh~eeu keea'n aahe ?’

D~ost~as javaab d^ino ,’Theek aahe para aj^u huna garments jo sale kayo aahe. Halu t~a ut~e haloo'n’ .

Jad^ahi'n ut~e pahut~aa t~a hunan khe hika thaahooke navjavaan kheekaariyo. Poi huna hinan khe hiku card d^ino ai'n chayaaee'n,’ T~vhee'n hina dukaana t~aa'n maal khhareed~ ka'nd~aa t~a t~avhaa'n khe veeha taka discount mila'nd~o .’

Mohan naaraaz th~ee viyo ai'n javaab d^inaaee'n ‘D^isan~a me'n ache th~o t~a t~oo'n suthe khhaand~aan maa'n aahee'n . Poi t~oo'n hina niyaan~eea saa'n hair^o bart~aau keea'n kare rahiyo aahee'n ?’

Navjavaan javaab d^ino ‘ Moo'nkhe paan~a t~e sharam th~o ache para moo'nkhe pa'nhi'njee maau jekaa beemaar aahe unhe je laai paisan jee sakhht~u zaroorat~ aahe.’

Ocht~o Mohan hina navjavaan ai'n pa'n'nhi'nje puraan~e d~ost~a Harjaani me'n saag^yaa features d^ithaa .

Ajaba me'n bharjee puchhiyaaee'n s ,’Chhaa t~oo'n Harjaani jo putu aahee'n?’

Navjavaan had~a hairaan th~ee viyo ai'n chayaaee'n, ‘Baraabar! Para t~avha'n keea'n samjho?’

Mohan javaab d^ino ,’Harjaani mu'nhijo puran~o d~ost~ aahe. T~oo'n bilkul hina jahir^o th~o lag^ee'n. Kee'an aahe?’

Navjavan javaab d^ino , ‘Hoo ag^ie'n saal maree viyo .’

Mohan chayo ,’Dhan~ee mu'nhi'njaa ! Kahir^ee na d^ukha jee g^aalh aahe ..Te saala moo'n paan~a khe pa'nhi'njan d~ost~an khaa'n pare rakhiyo. Moo'nkhe d^aadh~ho sharam th~o ache.’

Mohan ag^t~e chayo, "Jeea'n t~a maa'n t~u'nhi'nje khhaand~aan khe suj~aan^aa'n th~o ai'n lag^e th~o t~a t~okhe kaa job kona aahe, maa'n t~okhe hika administrative job pa'nhi'nje hospital me'n t~urut~ d^iyaa'n th~o .’

Ai'n huna khe pa'nhi'njo visiting card d^inaaee'n

Navjavaan ajaba me'n paijee viyo para offer accept kayaaee'n ai'n vaj~an~ lag^o .

Mohan rokiyus ai'n chayaaee'ns ,’T~oo'n vechaaree hina chhokr^eea saa'n d^aadhe berahim numoone haliyo aahee'n .Ghat me'n ghat coffee jo cup t~a piyaarees. Mintu hit~e t~arsu .’

Hoo chhokr^eea je d~ukaan t~e viyo ai'n kapr^aa jaachan~ jo bahaano kayaaee'n...

Ocht~o chhokr^eea d^aa'nh moo'nh phere chayaaee'n ,’Mu'nhi'njo khhyaal aahe t~a hee saj^o maal maa'n hika yat~eem khhaane laai khhareed~ kayaa'n. Chha 2 lakh bas aahin ?’

Chhokr^ee safaa vaair^ee th~ee ve-ee para t~urt~hee paan~a khe sa'nbhaaliyaaee'n ai'n chayaaee'n’ "B^in lakhan je worth hee garments kona aahin. Moo'nkhe hisaab karan~ d^iyo .’

Mohan d^aadho khhoosh th~iyo para ajab kona lag^usi chhaakaan^ t~a varee bi hooa sa'nd~as professor jee dh~eeu huee. Eemaand~aar ai'n sidh~ee.

So javaab d^inaaee'n, T~okhe pa'nhi'nje Maal je value jee khhabar kona aahe. Maa'n inhe line me'n saalan khaa'n aahiyaa'n ai'n t~u'nhi'njo faaid~o nath~o vathan~ chaahiyaa'n .’

So cheque book kheese maa'n b^aahir kadhee amount likhyaaee'n ..

Ag^t~e chayaaee'n ,’Paree'nha mu'nhi'njo office van ee'nd~o ai'n maal khan~ee ve'nd~o...Haan~e maa'n t~okhe pa'nhi'njo bhaityo th~o introduce karyaa'n.’

Ai'n poi navjavaan khe ishaaro kayaaee'n t~a asaa'n khe join kar ..

Chhokr^ee t~maam amuse th~ee ve-ee chhakaan~ t~a khes suj~aat~aaee'n t~a saag^yo hee maan~hoo giraahkan khe huna khaa'n pare karan~a jee koshash kare rahiyo ho para khina chimba me'n van~ee viyus ai'n t~amaam vad^~ee smile d^inaaee'ns.

Navjawaan chayo,'Maa'n pa'nhi'nje beusool halat~ laai maafee ghuraa'n th~o. Achu! Maa'n t~amaam khhoosh th~ee'ndus je t~oo 'n mu'nhi'njee invitation coffee piyan~a laai accept ka'nd~ee'an .Maa'n hikr^ee jag^ah suj~aan~aa jit~e suthee coffee serve ka'nd~aa aahin para maa'n chilled beer peea'nd~usi'

Chhokreea javaab d^ino ,’T~oo'n ihaa stinking coffee peeu. Maa'n t~a inhe je bad~raa'n chilled beer peea'nd~as.’

B^inhee gaj^jee khilan~ shroo kayo ai'n Mohan khe bye bye kayaaoo'n.

Mohan had~a khaa'n vadh~eek khhoosh th~iyo. Paan~akhe chayaaee'n ,’Heeu t~a t~amaam sutho saun~ aahe. Jekad^ahi'n paan~a me'n Chilled Beer share kare th~aa saghan t~a chhona zi'nd~agee bi?’

Hee aihr^o khhoosh ho jo g^aain~ shroo kayaaee'n . Lagha'nd~r t~amaam amuse th~ee viyaa para hina unhan jee parvaah na kayee.Hoo behad~ khhoosh ho.

End of the Story
Story No. 6Hika maa'n b^ee g^aalh

Boss jee joi t~amaam tension me'n huee.

Pa'nhi'nje mur^sa d^aa'nh moo'nh varaae chayaaee'n ,’ Mu'nhi'njee khharaab kismat~ d^isu. Mu'nhi'njee aj^u kitty party aahe ai'n hee naalaaik naukar aj^u kona aayo aahe. Ai'n varee t~okhe pa'nhi'njee favourite dish aj^u khape. Chaa bad~kismat~ee .’

Mur^sas chayo,’ T~oo'n aaraam saa'n saamhe'n restaurant maa'n khad~o ghuraae saghee'n th~ee ..Jeea'n t~a t~oo'n hamesha chava'nd~ee aahee'n, t~a sa'nd~an khaad~o behad~ sutho aahe. B^iyo t~a mu'nhij'njee breakfast jee g^an~t~ee na kar. Maa'n savlaaeea saa'n kujhu na kujhu snacks office me'n ghuraae saghaa'n th~o.’

Jon~as chayo, 'Moo'nkhe t~u'nhi'nje snacks jee sabh khhabara aahe. T~oo vad^ee shaahee lunch ghuraaee'nd~e'n ai'n pa'nhi'njee flirt secretary khe invite ka'nd~e'n. Maa'n sa'nd~as khhiyaal par^hee saghaa'n th~ee. Jahir^e numoone t~o d^aa'nh nihaaree'nd~ee aahe. B^ileea vaa'ngur hooa hameshaa t~iyaar aahe t~ot~e tipo d^iyan~ laai. Moo'nkhe uloo banaain~ jee koshash na kar. Moo'nkhe t~avhaa'n sabhnee mard~an jee khhabar aahe.’

'Ai'n ag^t~e chayaaee'n ,’Samjhan~ jee koshash kar. Chaa naseeb ! Mu'nhi'njee d~il huee t~a asaa'njo naukar mu'nhi'nje friends laai kujhu special thaahe .’

Ai'n hooa pa'nhi'nje khharaab kismat~ t~e yakt~aar g^aalhaaee'nd~ee rahee.

Mur^sas zare ghat pa'nhi'njo temper vij~aayo para paan~a t~e zaabt~o rakhhee ghar chhad^e viyo para t~amaam khharab mood me'n.

Hoo office me'n t~amaam ga'nd~ee mood me'n pahut~o.

Pa'nhi'nje accountant khe kothiyaaee'n para chayaaoo'ns t~a aj~aa'n, kona pahut~o aahe.

Jad^ahi'n accountant 15 mintan khaa'n poi pahut~o t~a boss sharmaayus ai'n chayaaee'nsi’15 minta d~er saa'n aayo aahee'n . Saj^o kam maa'n kayaa'n ai'n t~avhee'n maan~hoo kujhu parvaah nath~aa kayo. Haan~e moo'nkhe na b^udh~ai t~a rast~e t~e traffic t~amaam ghan~ee huee. Maa'n inhe chaalaakiyun je baare me'n sabhu j^aan~'nd~o aahiyaa'n.’

Accountant pa'nhi'njee beizat~ee samjhee para paan~a khe chayaaee'n "’Ghat me'n ghat kambakhht~ vakt~a t~e saulaa paisaa t~a d^iye th~o.’

So b^aahiraa'n muskiraayaaee'n par a'nd~ar me'n had~a disturbed th~ee viyo.

Pan~a khe chayaaee'n ,’Inhe sabha laai mu'nhi'nee joi zimed~aar aahe, chhakan~ t~a moo'nkhe saj^aa saara 2O minute d~er saa'n breakfast d^inaaee'n.’

Ai'n ghar t~amaam ga'nd~ee mood me'n pahuto.

Jon~as kheekaariyus ai'n puchhyaaee'ns,’ Aj^u jo d^ee'nhu keea'n guziriyo ?’

’Hina javaab d~ino ,’T~okhe kahir^ee khhabar ? Breakfast moo'nkhe 2O minute d~er saa'n d^inai.Maa'n d~er saa'n pahut~us ai'n ajaayo Boss jee bak bak b^udh~in~ee pe-ee.T~avhee'n zaaloo'n t~maam khoooshnaseeb aahiyo. Saj^o d^eehu mauj kayo, pat~e raa'nd~ kayo ai'n kitty parties t~e vaj~o. Ai'n asee'n mard~a mahinat~ kare t~avhaa'n khe sabh sukha pahuchaayoo'n. Chhaa hayaat~eea jee beinsaafee! '

Ai'n g^aalhaain~ ba'nd~ hee kona kayaaee'n.

Jad^ahi'n zaalas vadh~eek sa'ndas g^aalahin~ na b^udh~ee saghee, t~a paase vaare kamre me'n ve-ee.

Ut~e d^ithaaee'n t~a sa'nd~as dh~eeu zameen t~e vethee huee ai'n chainee t~araf dolls hit~e hut~e piyaa huaa.

Had~a josha me'n achee , dh~eeu khe chamaat hayaaee'n ai'n chayaaee'ns, ’T~okhe sikhan~ khape t~a dolls khe keea'n kat~aar me'n rakhje.’

Vechaaree niyaan~ee ajab me'n paijee ve-ee .T ~aamaam d^ukha me'n runaaee'n ai'n sa'nd~as akhiyun maa'n g^or^haa vahan~a lag^aa.

Had~a upset th~ee ve-ee ai'n josha me'n achee hika raa'nd~eeke jee g^ichee mor^iyaaee'n ai'n bhaj~ee chad^yaaee'n.

End of the Story


Story No. 7


Ghara Jo Maamlo

Mohan ghara me'n t~amaam excited haala me'n pahut~o

Joi khe chayaaee'n ,'Aj^u maa'n jaam saalan khaa'n poi hika puraan~e d~ost~a khe gad^iyus.. Asul ee kona bad~liyo aahe. Huna khe suj~aan~an~ t~amaam savlo ho. Saag^iyaa ee chilka'nd~ar kapir^aa ai'n saag^ee perfume jee khhooshboo. Lag^e th~o t~a asul kona phiryo aahe'..

Kahir^o Vishnoo ? Jeko ajeeb ho?’ Jon~as puchhiyo.

‘Ajeeb man~hooa jo mat~lab kahir^o aahe ?’ Mohan puchhiyus

'Shaad~ee kayaaee'n?’ Jon~as puchhiyo.

Haan~e moo'n g^aalh samjhee. Ha, shaad~ee kayaaee'n ai'n b^a puta bi ath~as. ’Mohan javaab d^ino.

'Ihaa t~a baraabar khhaas khhabara chaibee,’ jon~as naku mor^e javaab d^ino.

‘Hair^ee tokbaazee chho th~ee karee'n? "Mohana puchhiyus.

‘Ar^e moo'n kucchu ghhalat~ chayo chhaa?, ‘Jon~asi suvaal puchhiyo‘.

'Na na,' Mohan javaab d^ino.

'Haan~e mu'nhi'njo vaaro aahe t~okhe kujhu ajeeb khhabaroo'n d^iyan~a joo'n. "jon~as chayo.

‘Aj^u maa'n achaanak t~u'nhi'njee hika puraan~ee sahir^eea khe gad^iyas.’ Jon~as ag^t~e chayo.

'Kera?’ Mohan puchhiyo.

‘Moo'nkhe khhabara aahe t~a t~okhe jaam saahir^iyoo'n huyoo'n. So keea'n maa'n hunakhe theek suj~aan~e saghaa'n th~ee ?,’Jon~as javaab d^ino.

‘Haan~e moo'n g^aalh samjhee,’ Mohana charche me'n javaab d^ino," Sutho th~ie haa t~a maa'n sabh~nee saa'n touch me'n rahaa'n haa ain hiku register rakhaa'n ha. Moo'nkhe maaf kar ..’

Jon~a~s muskiraain~u shuroo kayo ai'n chayaaee'n ‘Hooa jekaa lu'ndaa frocks paaee'nd~ee aahe.’

Mohana naaraazgeea saa'n javaab d^ino, Dh~an~ee mu'nhi'njaa ! 'Aj^u kalha jaam chhokr^iyoo'n lu'ndaa frocks paaee'ndiyoo'n aahin. .‘Umed~a t~a ko naalo ath~as?’

‘Moo'nkhe b^udh~aayaaee'n t~a sahee para moo'nkhe naalo visree viyo ,’jon~as javaab d^ino.'

"Haa !Moo'n g^aalh samjhee. T~oo'n uhe g^aalhiyoo'n yaad~ ka'nd~ee aahee'n jeke yaad~ karan^ je laaik aahin,’ Mohan javaab d~ino.

'Haan~e b^udh~aai t~a ker tokbazee kare rahiyo aahe? 'Jon~as puchhiyo ,Oh ! Moo'nkhe haan~e naalo yaad aayo. Sonia, aayui yaad~?’

'Ar^e hooa sweet chhokr^ee? Keea'n th~e lag^ee ?',Mohana puchhiyo.

‘‘Sabhu chhokir^iyoo'n had~a sweet hoo'nd~iyoo'n aahin jest~aaee'n shaad~ee na kayee ath~an . Poi hunan jaa sachaa ra'nga zaahir th~ee'nd~aa aahin. ’Jon~as javaab d^ino.

‘Na, ie'n asul kona aahe,’muhi'njee sweet joi khe d^is. Jahir^ee sweet huee tahir^ee sweet aj^u bi aahe,’. ’ Mohana javaab d^ino.

Ai'n b^inhee khilan~u shuroo kayo. -

Jon~as chag~ee t~arah samjho t~a sa'nd~as mur^su diplomatic th~ee rahiyo ho.

‘T~o ghar achan~a laai invite kayus?‘ Mohan puchhiyo.

‘T~oo'n chhaath~o samjhee'n t~a maa'n bevakoof aahiyaa'n chha? Risk chho khan~je?'. Jon~as chayo.

'Jekee van~e-ee so kar,’Mohana javaab d^ino‘, Mu'nhi'nje laai saag^ee g^aalih aahe. '

'Sachu ? Ihaa t~a d^aadhee ajeeb g^aalh chaibee, Moo'nkhe t~avhaa'n sabhnee mard~an jee khhabara aahe. Haan~e dh~yaana saa'n b^udh~u. T~u'nhi'njee dh~eeu ja'nhi'nkhe t~o had~a pyaar d^e-ee safaa khaariyo aahe, uhaa hamesha telephone t~e aahe. Bus g^aalaahin~ ee nath~ee ba'nd~ kare.’

‘Hina umir me'n too'n huna maa'n kahir^ee th~ee umed~a rakhee'n,'Mohana javaab d^ino.’Chhaa hooa kapr^aa siba'nd~ee ?’"

‘Dhan~ee je naale g^aalh khe samjhan~a jee koshish kari.Dhan~ee j^aan~e, kahir^e kisma jaa dost~a ath~as. B^ie mahine sa'nd~as birthday aahe..Achu t~a sa'nd~as sabhnee d~ost~an khe invite kayoo'n. Asaa'nkhe vajhu mila'nd~o. sa'nd~as d~ost~an khe jaachan~ jo.' jon~as chayo..

Ocht~o unhan jee dh~eeu achee ut~e pahut~ee.

'Papa! Huna vaako kare chayo,'Asee'n sabhu movie d^isan~a vaj~ee rahiyaa aahyoo'n. Kujhu paisa khapan.’

‘T~u'nhi'njo pyaaro papa t~okhe kad^ahi'n bi ka'nhi'n g^aalh lai inkaar na ka'nd~o. Mu'nhi'nje laai paisaa kona ath~as para t~u'nhi'nje lai aasmaan jee limit aahe.’ jon~as chayo.

‘Varee shroo th~ee ve-eea'n. ’Mohan d^ukha me'n chayo.

Poi pahi'nje dh~eeu d^aa'nh nihaare chayaaee'n,’B^ie mahine me'n t~u'nhi'njo birthday aahe . Sabhinee friends khe ghar me'n invite kar.’

‘T~a'nvhee'n ahir^o keea'n th~aa g^aalhaaiyo! Mummy ai'n t~avhee'n vethaa asaa'nkhe g^ijha vaa'ngur jaachee'nd~aa .Poi asee'n relax kare keea'n sagha'nd~aasee'n. Para t~avhaa'n jee g^alh d^aadhee suthee aahe.Maa'n aj^u khaa'nee vathee list thaaee'nd~as t~a ka'nhi'n ka'nhi'n khe invite kayaa'n Party kith~e kayoo'n Shaayid~ huna naee'n restaurant me'n jekaa haan~e khulee aahe, Mu'nhi'njaa d~ost~a t~amaam impress th~ee ve'nd~aa. Para han~e maa'n t~maam t~akar^ me'n aahyaa'n. Moo'nkhe jald~ee kujhu paisa d^iyo. ’Dh~een~as chayo.’

Mohan pa'nhi'njee purse kholee ai'n mu'njhiyo jad^ahi'n sa'nd~as dh~eeu atkala adh~u paisaa purse maa'n khan~e ve-ee.

‘Hina pa'nhi'njaa kulhaa dh~ud^aayaa ai'n paan~a khe chayaaee'n, ’Maa'n t~a hameshaa pa'nhi'njee joi khe kaafee paisaa d^ee'nd~o aahiyaa'n poi bi hooa ahir^o chho th~ee hale? Chhaa maau ai'n dh~eeu je vicha me'n hasad~ th~ee saghe th~o?‘

Hina joi d^aa'nh nazar pheraaee jekaa khes shooke nihaare rahee huee..

Achaanak Jon~as chayo ,' Dh~an~eea jo rahim aahhe. Mu'nhi'njo Rajoo asul ahr^o konhe. Saj^o d^ee'nhu vetho par^he ai'n nako ko d~ost~a ath~as ai'n nako ko b^aahir vaj~e."

Para iho t~a abnormal th~iyo. ’Mohana javaab d^ino’.

Ocht~o telephone vaj^an~u shroo kayo

End of the Story